1. Το Όραμα Μας

Θέλουμε μια δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη, λειτουργική, ευέλικτη και αποτελεσματική, που θα ασκεί ορθολογικά σχεδιασμένες δημόσιες πολιτικές και θα εξασφαλίζει με συνέπεια, σταθερότητα και συνέχεια την ανάπτυξη της χώρας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την καινοτομία ως άξονες δημιουργικότητας, πάντα στην υπηρεσία των πολιτών.

Στρατηγική επιδίωξη της πολιτικής μας πρότασης είναι η δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού, ψηφιακού, αποδοτικού και ποιοτικού Κράτους, που θα αξιοποιεί τις ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης, συνδυάζοντας τον έλεγχο απόδοσης και την αξιολόγηση με τη διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξη.

Αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Κινήματος Αλλαγής η μετάβαση από το σημερινό συγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό Κράτος σε ένα νέο σύγχρονο σύστημα Πολυεπίπεδης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το Κεντρικό Κράτος σε στρατηγικό και επιτελικό ρόλο και με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις Περιφέρειες και τους Δήμους, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών, παράλληλα με ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα δημοκρατικού και συμμετοχικού προγραμματισμού και αξιολόγησης. Η αποτελεσματικότητα κάθε δημόσιας πολιτικής προϋποθέτει στον πυρήνα των στόχων της, την αλλαγή και την καινοτομία ως κυρίαρχα μέσα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και την επίτευξη μιας δημοκρατικής, κοινωνικά δίκαιης & βιώσιμης ανάπτυξης για όλους.

2. Η Μεταρρυθμιστική Μας Πρόταση

2.1. Οι Κατευθύνσεις

Στην εποχή μας, η απαίτηση για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο διακυβέρνησης αλλά και για καινοτόμες δημόσιες πολιτικές που να εγγυώνται όχι μόνο την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και ένα διαφορετικό πρότυπο ευημερίας με κοινωνική συνοχή και Δημοκρατία, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη πραγματικής πολιτικής αλλαγής.

Η ανασυγκρότηση του κράτους ως στρατηγική μας επιλογή για μια πολιτική σύγχρονης και ψηφιακής διακυβέρνησης, προϋποθέτει την ανάληψη και υλοποίηση μέτρων δημόσιας πολιτικής, που θα οδηγούν στη δημιουργία μιας Δημόσιας Διοίκησης, που να μπορεί:

• Να ενισχύει την διεθνή θέση της Χώρας και να συμβάλει ισότιμα στην οικοδόμηση μιας βιώσιμα αναπτυσσόμενης, κοινωνικά ισόρροπης και δημοκρατικής ΕΕ.

• Να διασφαλίζει το ρυθμιστικό ρόλο του Κράτους και το δημόσιο συμφέρον νοούμενο ως εξισορρόπηση και σύνθεση των διαφορετικών κοινωνικών επιδιώξεων και ως προστασία των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και του οικοσυστήματος.

• Να καινοτομεί διαρκώς, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες μέσα από ευέλικτες και αποτελεσματικές δομές Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να τεκμηριώσει αξιόπιστα τις πολιτικό-διοικητικές αποφάσεις και να καθιστά τις υπηρεσίες απλές, φιλικές προς τον χρήστη και με μείωση του κόστους.

• Να συμβάλει με προγραμματική τεχνογνωσία και γνώση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών δημοσίων πολιτικών.

• Να εγγυάται την ευρύτερη δυνατή δημόσια συμμετοχή στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των πολιτικών αυτών, να διασφαλίζει την οικονομικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή τους και να επιτυγχάνει δημοσιονομική ισορροπία.

• Να αξιοποιεί αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό, με κύρια εργαλεία τον έλεγχο απόδοσης, τη συνεχή αξιολόγηση, την αξιοκρατία και τη διαρκή επιμόρφωση, συνδυάζοντας την μέγιστη δυνατή απόδοση με υψηλή εργασιακή ικανοποίηση.

2.2. Οι Αρχές

Όλες οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε, ο πολίτης / χρήστης / πελάτης των δημόσιων υπηρεσιών και προϊόντων να βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο του ενδιαφέροντος και να αντιμετωπίζεται ως συνεργάτης και συμπαραγωγός θετικών άμεσων επιδράσεων στις ανάγκες του και να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των ακόλουθων πέντε βασικών χαρακτηριστικών για τις κρατικές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες:

α. Ευελιξία. Συνεχής επίγνωση της κατάστασης, διοικητική ικανότητα και αποφασιστικότητα ώστε οι κρατικές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες να ενεργούν με τρόπο ταχύ και καλά συντονισμένο ανταποκρινόμενες στις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες ενώ ταυτόχρονα προωθούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.

β. Συμμετοχή. Οι κρατικές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες είναι φιλικές προς τον πολίτη, την κοινότητα, την επιχείρηση και ανοικτές στην ενεργό εμπλοκή κοινωνικά υπεύθυνων ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας με δυνητική θετική επίπτωση στα αποτελέσματα του κάθε δημόσιου φορέα προκειμένου να καλυφθούν επιτυχέστερα οι ανάγκες των πολιτών / χρηστών / πελατών.

γ. Ψηφιακός σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία. Στη σημερινή εποχή το κράτος είτε θα είναι ψηφιακό, είτε θα είναι πρακτικά ανύπαρκτο. Διασφαλίζουμε το υψηλό επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων του δημόσιου υπαλλήλου και εξασφαλίζουμε τον ποιοτικό σχεδιασμό, την έγκαιρη υλοποίηση και την αδιάλειπτη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση.

δ. Ανοικτότητα. Συντονισμένη και γενικευμένη δημόσια διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών και όλων των δεδομένων που αφορούν την δράση των κρατικών και αυτοδιοικητικών υπηρεσιών .

ε. Καινοτομία. Διασφάλιση ότι οι κρατικές και αυτοδιοικητικές υπηρεσίες θα βασίζονται σε νέες ιδέες, θα δημιουργούν βελτιωμένα μοντέλα παραγωγής υπηρεσιών και δημοσίων προϊόντων και να διευρύνουν και επιταχύνουν τις θετικές επιπτώσεις τους αξιοποιώντας τις διαρκείς εξελίξεις του ψηφιακού περιβάλλοντος, των νέων τεχνολογιών και των κοινωνικών – οικονομικών επιστημών κ.α.

2.3. Τα Προτεινόμενα Μέτρα

Οι πολιτικές προτεραιότητες του Κινήματος Αλλαγής για την διοικητική ανασυγκρότηση & τον ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας μας, μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από ορθολογικά σχεδιασμένες συστηματικές και συντονισμένες παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης :

1. Τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών

• Τον συστηματικό, τεκμηριωμένο, συμμετοχικό σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, των διοικητικών δομών και του προσωπικού που εμπλέκεται στην άσκησή τους.

• Την ενίσχυση του επιτελικού και συντονιστικού ρόλου της κεντρικής διοίκησης στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διάφορα επίπεδα του θεσμικού συστήματος της ΕΕ, σε όλες τις φάσεις και στάδια της πολιτικής διαδικασίας. Θέσπιση ορατών και σταθερών διαδικασιών διαμόρφωσης της πολιτικής και της διαπραγματευτικής τακτικής καθώς και επιλογής των κατάλληλων εκπροσωπήσεων ώστε να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες επιρροής της Ελλάδας της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

• Κάθε νομοσχέδιο που αφορά μια σημαντική δημόσια πολιτική ή διοικητική μεταρρύθμιση συνοδεύεται από Πρόγραμμα Υποστήριξης της Εφαρμογής του, που περιλαμβάνει τους απαραίτητους υλικούς και άυλους πόρους για την εφαρμογή του:

• το επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό,

• την ανάλυση ψηφιακών απαιτήσεων & προδιαγραφών,

• την τεχνική υποδομή και τον αναγκαίο εξοπλισμό,

• την οργάνωση αυτών των συντελεστών και των αντίστοιχων λειτουργιών,

• την τεχνογνωσία και την αναγκαία συμβουλευτική υποστήριξη,

• την ενημέρωση των ενδιαφερομένων (stakeholders) και επαρκή δημοσιότητα,

• τους απαιτούμενους για τη σταθερή χρηματοδότησή τους πόρους,

• τις απαραίτητες συνέργειες,

• τη διοίκηση – παρακολούθηση – αξιολόγηση – ανατροφοδότηση (feed back) του Προγράμματος και

• εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με δυνατότητα επιβράβευσης αλλά και κύρωσης

• Την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών συγκέντρωσης και ανάλυσης δεδομένων με συνεχή έρευνα πεδίου, όπου θα μετρούνται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών σε σχέση με τις προσφερόμενες σ’ αυτούς υπηρεσίες από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

• Τη διοίκηση με στόχους με επικέντρωση στους δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων, στις συμφωνίες (συμβόλαια) δράσης, στους ελέγχους-έρευνες αποδοτικότητας, στο χάρτη δικαιωμάτων του πολίτη, στους διαγωνισμούς ποιότητας μεταξύ των υπηρεσιών.

• Τη σύνδεση του προϋπολογισμού των δημόσιων φορέων με τους στόχους τα και τα σχέδια δράσης των υπηρεσιών μέσω προϋπολογισμών προγραμμάτων και μέτρηση της απόδοσης.

• Την εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, με αποφυγή εμβόλιμων τροπολογιών και φωτογραφικών διατάξεων της παραγόμενης νομοθεσίας. Εκ των προτέρων μελέτη επιπτώσεων για κάθε σχέδιο νόμου και εκ των υστέρων αξιολόγηση αυτών.

• Τον στρατηγικό σχεδιασμό των τομεακών πολιτικών με διασφάλιση τεκμηρίωση και διοικητικής μετρησιμότητας, συμμετοχικές διαδικασίες με αξιοποίηση της δημόσιας διαβούλευσης και σε σημαντικά ζητήματα των ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων

• Την υποχρεωτική κωδικοποίηση της παραγόμενης νομοθετικής / κανονιστικής και διοικητικής ύλης με χρήση ψηφιακών εργαλείων, λήψη μέτρων κατά της πολυνομίας, ώστε το κανονιστικό πλαίσιο να καταστεί απλούστερο και κατανοητό με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την δημόσια διοίκηση και την διεύρυνση της δημοκρατικής συμμετοχής.

2. Τις αναγκαίες δομικές και θεσμικές μεταβολές

• Την αναδιοργάνωση των δομών της δημόσιας διοίκησης, με αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, κατανομή και ανακατανομή αρμοδιοτήτων χωρίς επικαλύψεις μεταξύ των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης, με καθορισμό των αρμοδιοτήτων κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και με κατεύθυνση την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Κεντρικής Διοίκησης και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρειες και Δήμους), με βάση τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

• Τη σύσταση Συνταγματικά κατοχυρωμένης Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιας Διοίκησης, που θα εγγυάται με σεβασμό στις αρχές της αμεροληψίας και της πολιτικής ουδετερότητας, την αντιμετώπιση του κομματισμού, των πελατειακών σχέσεων, της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και του νομικού φορμαλισμού, με διαφάνεια και λογοδοσία καθώς και τις δημόσιες πολιτικές διοικητικής μεταρρύθμισης.

• Τη Συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού του μόνιμου Γενικού Γραμματέα Διοίκησης σε κάθε Υπουργείο, με πενταετή ανανεώσιμη θητεία, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση και αξιοκρατική επιλογή είτε από την υπαλληλική ιεραρχία είτε από τον ιδιωτικό τομέα με αρμοδιότητες που αφορούν θέματα προγραμματισμού και παρακολούθησης του έργου των Υπουργείων, οργάνωσης, διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών υπηρεσιών, προσδίδοντας χαρακτηριστικά σταθερότητας και συνέχειας στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής. Γενικότερος περιορισμός των θέσεων των μετακλητών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε αντίστοιχα υπηρεσιακά επίπεδα.

3. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

• Την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την ποιοτική διασύνδεση των βασικών τους μητρώων. Αναπτύσσονται κοινές βάσεις δεδομένων σε όλη την έκταση της διοίκησης ώστε η «δημόσια μνήμη» να είναι ενιαία και το περιεχόμενό της ανοικτό σε όλους.

• Την αξιοποίηση εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων από τις μεγάλες βάσεις διοικητικών δεδομένων (big data) ώστε να δίδεται δημόσια και σε πραγματικό χρόνο μια ολοκληρωμένη εικόνα και να ασκούνται τεκμηριωμένες δημόσιες πολιτικές σε τομείς όπως, οι δημόσιες προμήθειες , διαρκής εξέλιξη και σύνθεση των δημοσίων δαπανών , πορεία δημοσίων εσόδων κατά πηγή, μεταβολές προσωπικού, κλπ.

• Την πλήρη ανοικτότητα των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης (με εξαίρεση των τεκμηριωμένα ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και όσων σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια) και την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά των πολιτών και των επιχειρήσεων

• Τον ανασχεδιασμό της «Διαύγειας» με στόχο την συστηματοποίηση ενίσχυση του χαρακτήρα της ως καθολικής πλατφόρμας διαφάνειας αλλά και διακίνησης εγγράφων του δημοσίου τομέα και συμπλήρωσή της με κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών και δημιουργίας εκθέσεων (reporting).

• Την πλήρη και υποχρεωτική υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και στις συναλλαγές της με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

4. Την αποτελεσματική εφαρμογή και τον έλεγχο των δημοσίων πολιτικών

• Τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών σε όλη την έκταση της διοίκησης: κεντρικής, αποσυγκεντρωμένης, αποκεντρωμένης, τομεακά με βάση τα πεδία δημόσιας πολιτικής και όχι τις αρμοδιότητες των φορέων. Αυτοματοποίηση (προτυποποίηση και ψηφιοποίηση) των διαδικασιών. Η διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου on line και να επιτρέπει την αυτόματη εξαγωγή ποσοτικών δεδομένων για παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση και (ανά) σχεδιασμό πολιτικών.

• Τον διυπουργικό συντονισμό : Αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν στα σημεία διεπαφής των υπουργείων καθυστερήσεις, κενά αλλά και επικαλύψεις της δημόσιας δράσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ριζική επανεξέταση και «αποκάθαρση» συναρμοδιοτήτων, την ελαχιστοποίηση των συνυπογραφών και διαμόρφωση απλουστευμένων και ψηφιοποιημένων διαδικασιών συντονισμού και σύμπραξης (e-Gov intranet) αντί της σημερινής χρονοβόρας μορφής των παγίων επιτροπών, των ad hoc ομάδων εργασίας και των ΚΥΑ.

• Την αναβάθμιση των θεσμών ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, με ενοποίηση των διάσπαρτων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.

• Την μετεξέλιξη των ΚΕΠ με αναδιοργάνωσή τους, σε ολιστικές υπηρεσίες μιας στάσης (τοπικά διοικητικά κέντρα), για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών διοικητικού χαρακτήρα του πολίτη με αξιοποίηση των ΤΠΕ και ενίσχυσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

5. Την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

• Τη σταθερότητα και συνέχεια στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. και την οργάνωση των υπηρεσιών. Αλλαγές μόνο έπειτα από αξιολόγηση δομών και προσωπικού.

• Την καθιέρωση της δυνατότητας εθελοντικών μετακινήσεων προσωπικού (κινητικότητα) και ταυτόχρονη διασφάλιση της μονιμότητας στην εργασιακή τους σχέση.

• Όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, μόνο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ

• Όλες οι παραπάνω αρχές και προτεινόμενα μέτρα αφορούν συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά της και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Ειδικότερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις και μέτρα πολιτικής :

• Η επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στις Περιφέρειες και τους Δήμους, με βάση τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών, πρέπει να αφορά όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην κοινωνική πολιτική για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη στήριξη της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη δια βίου μάθηση.

• Η μεταρρύθμιση των σχέσεων Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων, πρέπει να έχει ως στόχο την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, το Δημοκρατικό Προγραμματισμό, τη Διαβαθμιδική Συνεργασία και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

• Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και των Περιφερειών, πρέπει να επιδιωχθεί με τη σταδιακή αποκατάσταση των κεντρικών αυτοτελών πόρων τους, ανάλογη με την αύξηση των δημοσίων εσόδων και του ΑΕΠ της χώρας, και με τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη δημοσιονομικής αποκέντρωσης με βάση τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και πρακτικές των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης, με την καθιέρωση εύλογων αντισταθμισμάτων στην υλοποίηση των επενδύσεων που αξιοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους.

• Η ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων και των Περιφερειών μπορεί ενδεικτικά να επιτευχθεί με την αντιστροφή του συστήματος των χρονοβόρων αδειοδοτήσεων (υποδείξεις προσαρμογής εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος) τη διασφάλιση των συνεργειών με την ιδιωτική οικονομία, με διασφάλιση της διαφάνειας και της τήρησης των κανόνων.

• Απλοποίηση και αύξηση της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και του συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ, συγκρότηση εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού και ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου.

• Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών και αναβάθμιση των πολιτικών προσωπικού και της διοίκησης (management) του ανθρώπινου δυναμικού.

• Διαμόρφωση ενός ευρέως πλαισίου κανονιστικής και καταστατικής αυτονομίας, που θα επιτρέπει στους Δήμους και τις Περιφέρειες να προσαρμόζουν τις δομές και τη λειτουργία τους στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

• Ενίσχυση της ταυτότητας των «Έξυπνων Ελληνικών πόλεων» με τις κατάλληλες πολιτικές στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της συμμετοχικότητας των πολιτών, της έξυπνης οικονομίας και της ποιότητας ζωής . Με τις πολιτικές αυτές το μοντέλο της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα αναπτύσσεται προς όφελος των πολιτών ενώ θα αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά των Ελληνικών Πόλεων.

• Ιδιαίτερες ρυθμίσεις και μέτρα πολιτικής απαιτούνται για τις Μητροπολιτικές περιοχές, καθώς και τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους και τις νησιωτικές περιφέρειες.

3. Τοπική Αυτοδιοίκηση

Θεμελιώδες αξίωμά μας: η αρχή της Εγγύτητας (άσκηση της εξουσίας στο εγγύτερο στον πολίτη επίπεδο) με την αρχή της Επικουρικότητας.

Ο νέο-συγκεντρωτισμός, η δημοσιονομική χειραγώγηση και η υπέρμετρη γραφειοκρατία ήταν και είναι μία από τις αιτίες της κρίσης.

Εμπιστευόμαστε τις Τοπικές Αρχές και με τόλμη και αποφασιστικότητα καθιερώνουμε λειτουργικά μέτρα πολιτικής και απλοποιημένα οργανωτικά μοντέλα, διασφαλίζοντας στην τοπική εξουσία την αναγκαία ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Προχωράμε σε συστηματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς την Τ.Α. και καθιστούμε συνταγματικά αδιατάρακτη τη διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια. Βασικά χαρακτηριστικά της (ορισμένα εξ αυτών προϋποθέτουν συνταγματική αναθεώρηση):

· Επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων όλων των επιπέδων διοίκησης με βάση τις ανωτέρω δύο αρχές. Κατάργηση, στη βάση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, όλων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και ανάθεση -όσων εξ αυτών πρέπει να διατηρηθούν- στην Τ.Α. ή σε αποκεντρωμένους φορείς, στο πλαίσιο του αρ.102 Συντάγματος.

· Συγκεκριμενοποίηση και λεπτομερής αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων προς εξάλειψη αλληλοεπικαλύψεων, εξαρτήσεων και πολιτικής-δημοσιονομικής χειραγώγησης (π.χ. μεταξύ των δύο βαθμών Τ.Α.), ενίσχυση της αποτελεσματικής διαβαθμιδικής συνεργασίας.

· Συνταγματοποίηση της «καλής νομοθέτησης». Συμπερίληψη υποχρεωτικής πρόβλεψης πως καμία ρύθμιση που αφορά αρμοδιότητες Τ.Α. δεν μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή εάν δεν συνοδεύεται και από εισήγηση διαρκούς επιτροπής Υπ.Εσ/Κ.Ε.Δ.Ε./ΕΝ.ΠΕ.

· Οι νομοθετικές ρυθμίσεις να λαμβάνουν υπόψη την αυτοδιοικητική ανθρωπογεωγραφία και την τοπική ιδιαιτερότητα (κατηγοριοποίηση Ο.Τ.Α., ρήτρα νησιωτικότητας)

· Δυνατότητα θεσμικής υποβολής στη Βουλή νομοθετικών προτάσεων και από τους Ο.Τ.Α.

· Εισαγωγή σταδίων «πιλοτικής» ή «πειραματικής» εφαρμογής αυτοδιοικητικών ρυθμίσεων πριν την καθολική εφαρμογή τους σε όλη τη Χώρα.

· Μητροπολιτική διακυβέρνηση βάσει ευρωπαϊκών λειτουργικών προτύπων με προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα.

· Επανασχεδιασμός της καταστατικής θέσης των αιρετών, χωρίς αντικίνητρα για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, ιδίως των νέων, στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση οικονομικά κ’ διοικητικά ανεξάρτητη :

· Δημοσιονομική αποκέντρωση. Μετάβαση στην είσπραξη σε τοπικό επίπεδο των εσόδων των Δήμων, που οι ίδιοι θα καθορίζουν εντός ενός διαυγούς πλαισίου κανόνων. Μετάβαση σταδιακή, με τη διασφάλιση βασικών προϋποθέσεων, όπως: όχι επιπλέον φορολογική επιβάρυνση των δημοτών, πρόβλεψη ενός αναγκαίου εξισορροπητικού μηχανισμού για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, συνοδευόμενη από την ενίσχυσή τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

· Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου κοινωνικής, αναπτυξιακής και οικονομικής αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας εντός της εδαφικής περιφέρειας κάθε Ο.Τ.Α., με απλοποίησή του και πρόσδοση στοιχείων αυτενέργειας και ευελιξίας.

· Ορθολογική διαχείριση με διαφάνεια και κανόνες από κάθε Δήμο και Περιφέρεια των διαθέσιμων πόρων και του ανθρωπίνου δυναμικού τους : κάθε αυτοδιοικητική αρχή, έχοντας την πολιτική διεύθυνση, επιλέγει, μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων, το σύστημα οργάνωσης, παροχής υπηρεσιών, παροχής υλικών και ηθικών κινήτρων και γενικότερα τη μέθοδο αξιολόγησης, αξιοποίησης, αναβάθμισης και επιβράβευσης του προσωπικού.

· Αντιστροφή του συστήματος των γραφειοκρατικών και χρονοβόρων αδειοδοτήσεων, με γνωστοποίηση σχεδίων υλοποίησης πράξεων από τους αυτοδιοικητικούς φορείς και αναμονή, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, παρατηρήσεων και υποδείξεων προσαρμογής σε υφιστάμενα πλαίσια και κανόνες.

· Καθιέρωση γενικού τεκμηρίου ανεμπόδιστης εκτέλεσης δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

· Αξιολόγηση όχι μόνο του προσωπικού, αλλά και της επίδοσης των Δήμων, βάσει δέσμης συγκεκριμένων κριτηρίων που θα οδηγεί σε επιβράβευση και βελτιώσεις.

· Συνέργειες με την ιδιωτική οικονομία, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων διαφάνειας και εποπτείας.

· Επίτευξη κατά κανόνα λειτουργικών αποσβέσεων όσον αφορά το δημόσιο χρήμα, με τόνωση των τοπικών παραγωγικών πλεονεκτημάτων. Καθιέρωση εύλογων αντισταθμισμάτων στις επενδύσεις που υλοποιούνται με αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων.

Η ανθρώπινη Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία των αδυνάμων: Ανάθεση στην Τ.Α., όχι μόνο της υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής για ευπαθείς ομάδες, – πχ νεολαία, βρεφική ηλικία, τρίτη ηλικία, πρόληψη διάδοσης ναρκωτικών, καταπολέμησης της ανεργίας κλπ – αλλά και του σχεδιασμού της σε τοπικό επίπεδο, εξειδικεύοντας την εθνική πολιτική, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε Ο.Τ.Α., αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και την ανακούφιση αυτών από της επιπτώσεις της κρίσης. Πλήρης θεσμική αποτύπωση και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κοινωνικής προσφοράς και πρόνοιας. Ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση της νέας φτώχειας. Διαμόρφωση νέων πολιτικών απασχόλησης.

Η Αυτοδιοίκηση αρωγός στην υγεία: Ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υγείας στην Τ.Α., στην κατεύθυνση η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να ασκείται στον Α’ βαθμό Τ.Α. και η δευτεροβάθμια στον Β’.

Η Αυτοδιοίκηση εφαλτήριο πνευματικής ανέλιξης: Ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων από φορείς της Τ.Α., ή με κύριο άξονα αυτούς. Τα σχολεία της χώρας πρέπει σταδιακά να μετατραπούν, υπό την αιγίδα της Τ.Α., σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης γύρω από τα οποία θα χτίζονται Κοινότητες Μάθησης. Η Αυτοδιοίκηση δε μπορεί να απουσιάζει από τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

H Αυτοδιοίκηση θεσμός τόνωσης της ανάπτυξης, της παραγωγής και της τοπικής επιχειρηματικότητας: Ενίσχυση του ρόλου των δύο βαθμών Τ.Α. στον αναπτυξιακό προγραμματισμό κ’ την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Απλοποίηση των διαδικασιών όσον αφορά τα έργα των Ο.Τ.Α. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και της επίτευξης των στόχων των αναπτυξιακών προγραμμάτων και όχι απλώς της απορροφητικότητας. Δομική αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης της αναπτυξιακής προσπάθειας μέσω του Π.Δ.Ε. / Μετατροπή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης σε Επενδυτικά Ταμεία με ανακυκλούμενα κεφάλαια. / Η ανάπτυξη, συντήρηση, διακίνηση και εκμετάλλευση της δημόσιας πληροφορίας (π.χ. γεωχωρικά δεδομένα) ανήκει στην Τ.Α., ενίσχυση αξιοποίησής της / Οι Ο.Τ.Α. αναλαμβάνουν κάθε αρμοδιότητα που σχετίζεται με την αγροτική ανάπτυξη κ’ τον πρωτογενή τομέα και ασκείται σε τοπικό επίπεδο. / Αναδιάρθρωση του παλαιωμένου παραγωγικού προτύπου με έμφαση σε πρωτοβουλίες και σε επενδύσεις πράσινης ανάπτυξης. / Ενεργοποίηση και συνέργεια της κοινωνικής και ιδιωτικής οικονομίας στην τοπική ανάπτυξη, νέα κοινωνική επιχειρηματικότητα, προώθηση κοινωνικών συμφώνων ανάπτυξης / Ενίσχυση του κλίματος επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία δομών φιλοξενίας, ενίσχυσης και συμβουλευτικής ιδιαίτερα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Η Αυτοδιοίκηση θεματοφύλακας του κοινού μας σπιτιού, του περιβάλλοντος: Πρωταγωνιστικός ρόλος των πόλεων στις δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής κ’ στη διαχείριση όλων των σχετικών διεθνών/ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αποκέντρωση περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων, όπως διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωσης / υδάτινων πόρων / λιμένων / αιγιαλού / κτηματολόγιο / πρωτοβουλίες βιώσιμης αστικής κινητικότητας / παρεμβάσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Εκσυγχρονισμός Δήμων-Περιφερειών, μετάβαση στις «Έξυπνες πόλεις»: Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ΤΠΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικοποίηση επικοινωνιών, υιοθέτηση σύγχρονων εφαρμογών «internet of things», προώθηση ανοικτών δεδομένων, και ανοικτού λογισμικού. Η Τ.Α. πρωταγωνιστής στην εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος.

Εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου περί ελέγχου νομιμότητας. Επικαιροποίηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Άμεσος κοινωνικός έλεγχος και κοινωνική λογοδοσία. Εισαγωγή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας.

Άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών – εξωστρέφεια – θεσμοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης ως προαπαιτούμενο αυτοδιοικητικών αποφάσεων.

Υποστήριξη/ενίσχυση/διευκόλυνση της «Τοπικής Διπλωματίας», δηλαδή της συνεργασίας των Ο.Τ.Α. με αυτοδιοικητικούς φορείς άλλων Κρατών και της άρτιας συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά-διεθνή αυτοδιοικητικά όργανα, με στόχο την άντληση τεχνογνωσίας αλλά και πόρων, προς όφελος των ιδίων αλλά και γενικότερα της Χώρας.

Βασική μας αρχή είναι πως το εκλογικό σύστημα δεν πρέπει να αξιοποιείται ως μηχανισμός χειραγώγησης της λαϊκής βούλησης και πεδίο ατομικών συναλλαγών προς επίτευξη οικείων ανταλλαγμάτων, οδηγώντας τελικά σε στρέβλωση της ελευθερίας των ψηφοφόρων προς όφελος ισχνών μειοψηφιών.

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας – σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο – σταθμίζει την αρχή «της αναλογίας», για την αντιπροσώπευση του λαού, ταυτοχρόνως με την αρχή «της πλειοψηφίας», για τη λειτουργικότητα και τη λήψη αποφάσεων. Η διασφάλιση της κυβερνησιμότητας, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την καθημερινότητα κάθε πολίτη, που οφείλει να διαφυλαχθεί.

Επιπλέον των μεταρρυθμιστικών πολιτικών προτάσεων, από τη συζήτηση προέκυψε η αναγκαιότητα το Πρόγραμμα να είναι:

• Απόλυτα συναρτημένο με το Πρόγραμμα για τη διαμόρφωση της πολιτικής αντιπροσώπευσης συνολικά, το εκλογικό σύστημα και την ανθρωπογεωγραφία εκλογής.

• Διακριτό (ευδιάκριτα διαφορετικό) σε σχέση με τα προγράμματα των λοιπών πολιτικών κομμάτων.

• Απλό – κατανοητό – ξεκάθαρο

• Όχι γενικόλογο με αοριστίες, να έχει σαφήνεια, συγκεκριμένες προτάσεις και, εάν γίνεται, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης

• Να είναι συνταγμένο σε γλώσσα κατανοητή για τον πολίτη, με τρόπο που θα τον αγγίζει. Στόχος της σύνταξής του: να μας ακούσει η κοινωνία, ειδικά να είναι ελκυστικό για τις νέες ηλικίες

• Να δείχνει αποφασιστικότητα, ισχυρή πολιτική βούληση και ότι εννοούμε 100% να το υλοποιήσουμε

• Να σέβεται τις μεταρρυθμιστικές τομές που ο πολιτικός μας χώρος διαχρονικά υλοποίησε, να τις αξιολογούμε/κρίνουμε ναι, αλλά να μην τις εκμηδενίζουμε/ισοπεδώνουμε πλήρως σαν να μην έχει γίνει τίποτα ποτέ σε αυτή τη Χώρα

4. Εθνική Στρατηγική Για Την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Και Την Ψηφιακή Σύγκλιση

Η χάραξη Εθνικής στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Ψηφιακή Σύγκλιση είναι μια από τις κεντρικές προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντά το προοδευτικό πολιτικό σχέδιο του 21ο αιώνα στα πλαίσια ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου ανοικτού, συμμετοχικού και καθολικά ωφέλιμου. Είναι μια διαρκής συνεργατική προσπάθεια για την διαμόρφωση-επικαιροποίηση ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και προοδευτικού πλαισίου πολιτικών για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της Ελλάδας και της Ενωμένης Ευρώπης.

Αυτή η προσπάθεια βεβαίως δεν γίνεται σε συνθήκες πολιτικής απομόνωσης, αλλά στα πλαίσια των ευρύτερων κινήσεων για την συνεργασία και την ενιαία έκφραση όλων των δυνάμεων που κινούνται στον χώρο του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, της Σοσιαλδημοκρατίας, του Ριζοσπαστικού Κέντρου, της ανανεωτικής Αριστεράς και της πολιτικής Οικολογίας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 αξιοποιώντας την συσσωρευμένη θετική εμπειρία από την Ελλάδα και διεθνώς, προώθησε ένα νέο σημαντικό κύμα μεταρρυθμίσεων του κράτους με άξονα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Έργα ορόσημα όπως η Ανοιχτή Διακυβέρνηση (το OpenGov), η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες με Διαφάνεια κ.α. έδωσαν την κατεύθυνση των αλλαγών που πρέπει να συνεχίσουμε ως χώρα, για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της κρίσης και να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης με διαφάνεια, συμμετοχή και λογοδοσία.

Αυτές τις προοδευτικές αλλαγές υπερασπιζόμαστε, χωρίς κομματικά στεγανά και με όσες περισσότερες δυνάμεις μπορεί να διαθέσει κάθε φορά η ευρύτερη Δημοκρατική Παράταξη, επισημαίνοντας ταυτόχρονα οποιαδήποτε κυβερνητική ολιγωρία που υποβαθμίζει τη Μεταρρυθμιστική και Ψηφιακή Ικανότητα της χώρας.

Με ορίζοντα το 2020 η θέση κάθε χώρας στην παγκόσμια οικονομία θα καθορίζεται από την αποδοτική χρήση των νέων τεχνολογιών, ενώ σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο βαδίζουμε ολοταχώς προς την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά υπηρεσιών και αγορών, με όλα όσα αυτή συνεπάγεται.

Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε:

· να ξεκινήσει ένα ακόμα ισχυρό κύμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για την Ανοικτή διακυβέρνηση, με αναβάθμιση της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και ενίσχυση του χαρακτήρα της ως καθολικής πλατφόρμας διαφάνειας αλλά και διακίνησης εγγράφων του δημοσίου τομέα. – να θεσμοθετηθούν διαβουλεύσεις μέσω μιας σύγχρονης πλατφόρμας ανοιχτής διακυβέρνησης (Opengov) για όλες τις πολιτικές αποφάσεις και όλο το νομοθετικό έργο και να επεκταθεί σε όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών.

· να θεσμοθετηθεί η χρήση του OpenGov ώστε η επιλογή όλων των θέσεων ευθύνης, εκτός των πολιτικών θέσεων, να γίνεται με ανοιχτές διαδικασίες και διαφανεί κριτήρια και διαδικασίες.

Παράλληλα, η απονομή της Δικαιοσύνης μπορεί δραστικά να επιταχυνθεί μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη λειτουργία της με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων στην Διαύγεια, ανωνυμοποιημένων όπου απαιτείται, ώστε τελικά να απολαμβάνουμε ισότιμα υπηρεσίες που αναλογούν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών.

Η ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αφορά απλά στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη σημαίνει νέα δημόσια διοίκηση, με αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία, αποδοτικότητα, μείωση γραφειοκρατίας και διαφθοράς και εξοικονόμηση πόρων. Απαιτείται να προωθηθούν θεσμικά και λειτουργικά σε όλους τους τομείς η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, οι Ηλεκτρονικές Υπογραφές κατά τρόπο ουσιαστικά λειτουργικό, τα Ανοικτά Δεδομένα , οι ηλεκτρονικές συναλλαγές του πολίτη με το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α., που είναι πλέον προϋπόθεση για μια αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διοίκηση.

Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες προκλήσεις, όπως η Κυβερνοασφάλεια, με διαφάνεια και στάθμιση των δικαιωμάτων του πολίτη, μια που σήμερα καλούμαστε να κάνουμε σχεδόν όλες τις οικονομικές συναλλαγές μας ηλεκτρονικά, ενώ ταυτόχρονα κρίσιμες υποδομές όπως Μεταφορές, Δίκτυα, Ενέργεια είναι ψηφιακά διοικούμενες.

Θέλουμε επιτάχυνση της ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της χώρας. Εκκίνηση των επενδύσεων για τις οπτικές ίνες στις πόλεις σε ένα μοντέλο που να βάζει στο κέντρο το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και του πολίτη. Καθολική ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών νέας γενιάς για όλους τους δημόσιους φορείς και όλα τα εμπορικά και βιοτεχνικά-βιομηχανικά κέντρα της χώρας.

Θέλουμε να υποβοηθήσουμε και να ενισχύσουμε ψηφιακά την συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και διεργασίες παραγωγής ευρωπαϊκών πολιτικών μέσα από την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των μόνιμων εθνικών αντιπροσωπειών, ιδίως στα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς.

Θέλουμε να ανθίσει η ψηφιακή οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία. Να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις απαραίτητες δομές στα Πανεπιστήμια, στα Ερευνητικά κέντρα και τις Τοπικές κοινωνίες ώστε να γίνουν φυτώρια ανάπτυξης και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Θέλουμε να δούμε την ψηφιακή εποχή να δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της τεχνολογίας. Το ζήτημα των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι τεράστιο, πολλές ευκαιρίες ανοίγονται αλλά ταυτόχρονα ελλοχεύουν σημαντικά ζητήματα ισότιμης πρόσβασης. Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν νόημα μόνο όταν αποτελούν μέρος ενός ενιαίου και συνεκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Επηρεάζουν τη λειτουργία του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και πρέπει να συνοδεύονται από ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης ανοικτών τεχνολογιών που μπορεί να συνδράμει το σύνολο της οικονομίας και ταυτόχρονα να ενισχύσει την απασχόληση των νέων επιστημόνων στην ίδια τους τη χώρα μέσα από την εξωστρεφή, βιώσιμη έρευνα και επιχειρηματικότητα

Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να αγνοούμε τις νέες μορφές εργασίας που η οικονομία του διαμοιρασμού δημιουργεί και να καταρτίσουμε σοβαρές πολιτικές σε σχέση τόσο με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και με την κατανόηση της επιρροής που η οικονομία αυτή ασκεί στις εθνικές μας πολιτικές.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που ολοένα αυξάνεται ο ρόλος των πόλεων, επιθυμούμε να ενισχυθεί η ταυτότητα των «Έξυπνων Ελληνικών πόλεων» με τις κατάλληλες πολιτικές στους τομείς της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, την ενέργεια και το περιβάλλον, την συμμετοχικότητα των πολιτών, την έξυπνη οικονομία και την ποιότητα ζωής . Με τις πολιτικές αυτές το μοντέλο της Βιώσιμης αστικής ανάπτυξης θα αναπτύσσεται προς όφελος των πολιτών ενώ θα αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητά τους.

Θέλουμε να δώσουμε Ψηφιακή ώθηση στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας σχεδιάζοντας Εθνική ψηφιακή στρατηγική ανά κλάδο της οικονομίας μέσα από την ενεργοποίηση της τετραπλής έλικας που δημιουργεί ο δημόσιος τομέας, ο ιδιωτικός τομέας, η έρευνα-εκπαίδευση και η κοινωνία των πολιτών.

Τα Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data) διαμορφώνονται διεθνώς ως ένας βασικός άξονας δημόσιας παρέμβασης που μπορεί να αναβαθμίσει την ποιότητα της διακυβέρνησης, αλλά και να λειτουργήσει ως ένας νέος πόρος οικονομικής ανάπτυξης. Γεωχωρικά, Πολιτιστικά κ.α. δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν πηγή καινοτόμων/αναπτυξιακών εφαρμογών σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Επιπλέον, ο δημόσιος τομέας μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης μέσα από την δυνατότητά να ασκεί πολιτική αλλά και στοχευμένη χρήση της αγοραστικής του δύναμης. Θα ενισχύσουμε τις τεχνολογίες εκείνες που έχουν το μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας και βασίζονται στην ένταση εργασίας γνώσης και όχι στην απλή καταβολή αδειοδοτικών τελών εκτός χώρας. Όλο το οικοσύστημα της οικονομίας καλείται να αναζητήσει το σαφές πλεονέκτημα που προκύπτει από τις τεχνολογίες εκείνες που είναι οι πλέον ανοικτές και εκείνες που παράγουν δημόσια ελληνική διανοητική ιδιοκτησία. Μόνο έτσι μπορεί να ανασχεθεί ουσιαστικά η διαρροή επιστημόνων που υφίσταται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και να τεθούν οι βάσεις για μια ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Θέλουμε καθολική ωφέλεια από το ψηφιακό μέρισμα που προκύπτει από την ψηφιακή οικονομία και δεν επιθυμούμε αυτό να απορροφηθεί από μια μονοπωλιακή οικονομία που δεν φέρνει ούτε προστιθέμενη αξία στον πολίτη, ούτε βοηθά στην προάσπιση και ενίσχυση του δημοσίου συμφέροντος.

Ιδιαίτερα το διάστημα μέχρι και τη συνδιάσκεψη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης φιλοδοξούμε να είναι μια περίοδος πυκνής επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων, που θα αποφέρει μια δημιουργική και παραγωγική συνεργασία, έτσι ώστε οι ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση να αποτελέσει κεντρικό άξονα στον πολιτικό μας προσανατολισμό.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.