Είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση κριτηρίων, διαδικασιών και συμμετοχής φορέων, για τη χάραξη της εθνικής αθλητικής στρατηγικής και την κατάρτιση του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, των περιφερειακών και δημοτικών αθλητικών σχεδιασμών. Αξιολογούμε, αξιοποιούμε και τροποποιούμε τις υπάρχουσες και προβλεπόμενες διαδικασίες και όργανα διαβούλευσης και συμμετοχής (π.χ. δημοτικές επιτροπές διαβούλευσης) με στόχο την αποτελεσματικότητα και τον κοινωνικό έλεγχο.

Αναπόσπαστο στοιχείο του αθλητικού σχεδιασμού είναι ο Εθνικός, Περιφερειακός και Τοπικός Σχεδιασμός των αθλητικών υποδομών ανά νομό και Δήμο, για την κάλυψη τόσο των αγωνιστικών και προπονητικών αναγκών των αθλητών όσο και των αναγκών των πολιτών για άθληση, με κριτήρια και με νέες κατευθύνσεις στο σχεδιασμό (όπως εγκαταστάσεις άθλησης για όλους, αθλητικό κέντρο γειτονιάς, υποδομές αθλητικής αναψυχής). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών πριν την κατασκευή νέων. Τίθενται προδιαγραφές αθλητικού εξοπλισμού για όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων. Θέλουμε εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Οι ανενεργές αθλητικές εγκαταστάσεις αξιοποιούνται με τη συνεργασία των ΟΤΑ και άλλων φορέων.

Η Γενική Γραμματεία αθλητισμού πρέπει να εξελιχθεί σε επιτελικό εθνικό όργανο για τον αθλητισμό της χώρας. Οι Περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες για τον αθλητισμό πρέπει να έχουν σαφείς αρμοδιότητες εκτελεστικού και ελεγκτικού χαρακτήρα.

Αξιόπιστο και αδιάβλητο δημόσιο σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης των αθλητικών φορέων σε όλες τις μορφές και τα επίπεδα (κρατικές, κοινωνικές και ιδιωτικές δομές) (αξιολόγηση παντού).

Καθιέρωση του μοντέλου του αθλητισμού των τριών πυλώνων σε τοπικό επίπεδο (σωματείο – σχολείο – δήμος).

Η στελέχωση όλων των διοικήσεων και οργάνων διοίκησης γίνεται με ανοικτές και αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής στελεχών.

 

1. Άθληση για όλους, ο αθλητισμός στην εκπαίδευση, αθλητισμός πολιτών με αναπηρίες, αθλητικός εθελοντισμός

• Χάρτα δικαιωμάτων του αθλούμενου πολίτη.

• Κίνημα «άθληση για όλους» – Αθλητική εθελοντική συμμετοχή και αυτοοργάνωση – Προώθηση της δια βίου άθλησης.

• Το «ανοικτό» σχολείο, ως σημείο αναφοράς και του αθλητισμού της σύγχρονης οικογένειας – Ενιαίος αθλητικός σχεδιασμός αθλητικών και σχολικών εγκαταστάσεων σε τοπικό επίπεδο – Πρωταρχικός στόχος του σχολικού αθλητισμού είναι οι «πολλές συμμετοχές των πολλών».

• Ανάδειξη, ενδυνάμωση, κινητοποίηση και αξιοποίηση στην αθλητική καθημερινότητα των εθελοντών.

 

2. Αθλητικοί φορείς και χρηματοδότηση

• Τετραετής προγραμματισμός και σχεδιασμός σε όλους τους αθλητικούς φορείς, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, με την εκπόνηση αξιολογούμενου σχεδίου αθλητικής ανάπτυξης και με βάση τον οποίο γίνονται οι επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του συνολικού οικονομικού προϋπολογισμού του σχεδίου.

• Θέσπιση συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης και χρηματοδότησης (λειτουργικά, διοικητικά, αθλητικά και αναπτυξιακά κριτήρια) του αθλητικού έργου των ομοσπονδιών και των σωματείων.

• Οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να διοικούνται με κριτήρια όπως η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια (άμεση δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων στη Διαύγεια).

• Σε όλους τους αθλητικούς φορείς προωθείται η αποκέντρωση, η διαρκής ανανέωση, η αναλογική εκπροσώπηση.

• Το αθλητικό σωματείο θα πρέπει να λειτουργεί ως ένας αναπτυξιακός, εθελοντικός, μη κρατικός και οικονομικά βιώσιμος οργανισμός.

• Ριζική αλλαγή της χρηματοδότησης του ελληνικού αθλητισμού με στόχο οι αθλητές να είναι οι πραγματικά ωφελούμενοι των διατιθέμενων πόρων.

• Η χρηματοδότηση του αθλητισμού θα πρέπει να γίνει από μηδενική βάση με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά πόρων της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειών, των δήμων, ιδιωτών, επιχειρήσεων, άλλων πόρων. Επίσης, μελετώνται και αξιοποιούνται ΣΔΙΤ, χορηγίες, έσοδα από στοιχηματικές εταιρείες για τη χρηματοδότηση υποδομών και προγραμμάτων. Εξετάζεται επίσης η θέσπιση ανταποδοτικού εσόδου υπέρ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της αθλητικής υποδομής από τον επαγγελματικό αθλητισμό και τους επαγγελματίες του αθλητισμού.

 

3. Ο Αθλητής στο επίκεντρο

• Χάρτα δικαιωμάτων νεαρού αθλητή – Σύστημα υγείας, προστασίας και ασφάλειας του αθλητή – Ενοποίηση και εξορθολογισμός οικονομικών επιβραβεύσεων, κινήτρων και προνομίων των αθλητών.

• Για τους νεαρούς αθλητές να επικεντρωθούμε σε ένα σύστημα-δέσμη μέτρων ανάδειξης του αθλητικού τους ταλέντου, υποστήριξης και διευκόλυνσης τους για την συστηματική και με συνέχεια αγωνιστική συμμετοχή. Θα πρέπει να εξεταστεί τι «παρεμποδίζει» τον ταλαντούχο αθλητή και να το αντιμετωπίσουμε.

• Στους ενήλικες αθλητές υψηλού επιπέδου θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα – δέσμη μέτρων που θα τους διασφαλίζει οικονομικά (συνθήκες διαβίωσης) ώστε να συνεχίζουν σε υψηλό επίπεδο, θα μεριμνά για την επαγγελματική προοπτική τους και μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής καριέρας των θα μπορούν να λάβουν οικονομικές επιβραβεύσεις με βάση τη συνολική πορεία και τις διακρίσεις (σύνδεση με φαινόμενα αθλητικής συμπεριφοράς, ντόπινγκ, κλπ) – κίνητρα προστιθέμενα, κίνητρα αθλητικής συνέχειας – προστασία από υπερπροπόνηση – επιστημονική υποστήριξη – προστασία από doping.

• Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τους αθλητές υψηλών προδιαγραφών προκειμένου να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις υψηλές απαιτήσεις του αθλητισμού και της εκπαίδευσης με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη δημιουργία διαδικτυακών τάξεων και μαθημάτων καθώς και Εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών.

• Το ΕΣΚΑΝ μετατρέπεται σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διασφάλιση της χρηματοδότησης του και της λειτουργίας του σύμφωνα με το πλαίσιο της WADA.

4. Αθλητικά Επαγγέλματα, επιστημονική αθλητική δικτύωση

• Αναγνώριση και κατοχύρωση όλων των επαγγελμάτων στον αθλητισμό. Θεσπίζεται γενική αρχή ότι απαιτείται πιστοποίηση – άδεια εξάσκησης επαγγέλματος απ’ όλους, σ’ όλους τους τομείς και τα επίπεδα του αθλητισμού.

• Οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Ερευνητικού Επιστημονικού Δικτύου του Αθλητισμού – Σύνδεση, συντονισμός και συνεργασία με ΤΕΦΑΑ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης , κλπ

 

4. Επαγγελματικός Αθλητισμός

• Ο ρόλος της πολιτείας είναι εποπτικός, προκειμένου να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο.

• Καμιά άμεση και έμμεση χρηματοδότηση του επαγγελματικού αθλητισμού από δημόσιους πόρους,

• Είναι απαραίτητη η διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των επαγγελματιών στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού.

• Η εξάλειψη της βίας στα γήπεδα αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας. Η ΔΕΑΒ είναι όργανο συντονισμού της αστυνομίας, της ΓΓΑ και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

• Η πολιτεία μεριμνά για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας του επαγγελματικού Αθλητισμού (φαινόμενα χειραγώγησης αγώνων)

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.