Πατήστε πάνω στην περιφέρεια σας για να δείτε αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αθήνα, 15/12/2021

Α.Π.  73

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΕΔΕΚΑΠ ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης Προέδρου, με βάση το άρθρο 28 του καταστατικού του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα.

Οι εκλογές διεξήχθησαν σε δύο γύρους, σε όλους τους νομούς της χώρας, στις 5 και 12 Δεκεμβρίου 2021, με συμμετοχή 270.706 και 206.339 αντιστοίχως Μελών και Φίλων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Στον β’ γύρο συμμετείχαν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι του α’ γύρου, δηλαδή ο Νικόλαος Ανδρουλάκης ( 99.120 ψήφοι – 36.88 % ) και ο Γεώργιος Παπανδρέου     ( 75.183 ψήφοι – 27.97 %).

Πρόεδρος εξελέγη στον β’ γύρο στις 12.12.2021 ο Νικόλαος Ανδρουλάκης με 139.492 ψήφους και ποσοστό 67.6% έναντι 66.847 ψήφων και ποσοστό 32.4% του Γεωργίου Παπανδρέου.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

O πρόεδρος

Θόδωρος Καπετανάκης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΠΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ 3.10.2021

Σύμφωνα με το Άρθρο 22, Παρ.3 του Καταστατικού, προτείνεται η προκήρυξη του 3ου τακτικού συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής, και, στο πλαίσιο των διατάξεων του Άρθρου 28, Παρ.1, ο ορισμός της ημερομηνίας για την άμεση εκλογή του/της προέδρου του Κινήματος από τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος.

 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 28, Παρ.2 του Καταστατικού, τη διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ). Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, η ΕΔΕΚΑΠ διευρύνεται με τους εκπροσώπους των υποψήφιων προέδρων (ένα μέλος από κάθε υποψήφιο), αμέσως μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.
 2. Σε κάθε Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.) συγκροτείται Νομαρχιακή Επιτροπή Συντονισμού (Ν.Ε.Σ.) που αποτελείται από το Γραμματέα και τους κατά νομό εκπροσώπους των υποψηφίων προέδρων και συντονιστή τον Γραμματέα της Ν.Ε.

Η Ν.Ε.Σ. θα έχει την ευθύνη:

(α) Για την έγκαιρη εξεύρεση των καταστημάτων της ψηφοφορίας, τα οποία θα πρέπει να έχουν ισχυρό σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που θα αναλάβει την υποστήριξη του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των εκλογικών τμημάτων με την κεντρική βάση.

(β) Για τον διορισμό των εφορευτικών επιτροπών, όπως και των χειριστών των ταμπλετών, από εθελοντές που θα προσφερθούν να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία. Οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι τουλάχιστον 3μελείς διευρυνόμενες από 1 εκπρόσωπο κάθε υποψηφίου. Σε συνεργασία με τους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους, η Ν.Ε.Σ. οφείλει να μεριμνήσει για τη μέγιστη δυνατή πλήρωση των θέσεων των Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών, από άτομα που φέρουν τη δικηγορική ιδιότητα.

(γ) Για την εξασφάλιση του εκλογικού υλικού και της απαραίτητης ηλεκτρολογικής υποδομής για διαρκή φόρτιση των συσκευών (ηλεκτρονικών ταμπλετών).

(δ) Για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και τη διαβίβαση των καταστάσεων ψηφισάντων στην ΕΔΕΚΑΠ.

 1. Προκειμένου να παρακολουθείται η υλοποίηση όλων των σταδίων του σχεδιασμού στις Περιφερειακές Ενότητες (πρ. Νομούς), με ευθύνη της ΕΔΕΚΑΠ θα οριστούν Περιφερειακές Επιτροπές Συντονισμού αποτελούμενες από τα μέλη της ΚΠΕ της Περιφέρειας και ένα εκπρόσωπο από κάθε υποψήφιο. Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ κατανέμονται με απόφαση της και αναλαμβάνει κάθε μέλος της (εξαιρουμένων των εκπροσώπων των υποψηφίων) την ευθύνη συντονισμού τουλάχιστον μιας Π.Ε.Σ.

Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης οι Π.Ε.Σ. αποτελούνται από τα μέλη της ΚΠΕ κάθε εκλογικής περιφέρειας και έναν εκπρόσωπο από κάθε υποψήφιο.

 1. Τα θέματα που ανακύπτουν από έγγραφες ενστάσεις υποψηφίων ή μελών επιλύονται από το αμέσως επόμενο από τα ανωτέρω συλλογικά όργανα της εκλογικής διαδικασίας (κατά σειρά Εφορευτική Επιτροπή – Ν.Ε.Σ – Π.Ε.Σ – ΕΔΕΚΑΠ). Σε περίπτωση μη αποδοχής απόφασης επί της ένστασης, από οποιοδήποτε μέλος των ανωτέρω οργάνων, τελικός αποδέκτης είναι η ΕΔΕΚΑΠ, που αποφασίζει τελεσίδικα.
 2. Τα βασικά σημεία μέχρι την ημέρα των εκλογών είναι τα παρακάτω:

(α) Από τις 24/09/2021, προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι/ες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να είναι υποψήφιοι πρόεδροι, τέθηκε στη διάθεση τους:

(i) αντίγραφο του μητρώου μελών,

(ii) έντυπο υποψηφιότητας,

(iii) έντυπο συλλογής υπογραφών από το 15% των μελών της ΚΠΕ και

(iv) έντυπο συλλογής υπογραφών από τουλάχιστον 5000 μέλη του Κινήματος Αλλαγής, που είτε είναι ήδη εγγεγραμμένα στο μητρώο, είτε θα εγγραφούν με αίτηση τους, είτε θα υπογράψουν σε  ειδικό έντυπο «συλλογής υπογραφών στήριξης – αίτηση εγγραφής μέλους» που παρατίθεται ως παράρτημα και θα παραδοθεί άμεσα στους ενδιαφερομένους προς υποψηφιότητα Προέδρου.

Τα ανωτέρω στοιχεία παραδίδονται  με Πρωτόκολλο και με ενυπόγραφη βεβαίωση από τους υποψηφίους ότι «θα διασφαλιστεί η μη διαρροή του μητρώου», καθώς και δήλωση ότι «έλαβαν γνώση πως υποχρεωτικά θα συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση το έντυπο συλλογής υπογραφών από τα μέλη προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρες οι υπογραφές». Η συλλογή υπογραφών ορίζεται να διαρκέσει μέχρι και τις 15.10.2021 και ώρα 14:00, χρόνος έως τον οποίο θα πρέπει να κατατεθούν οι ανωτέρω υπογραφές μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας για πρόεδρο του Κινήματος στην ΕΔΕΚΑΠ. Οι υποψήφιοι πρόεδροι ενημερώθηκαν γραπτώς ότι η ΕΔΕΚΑΠ τους επισημαίνει πως για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των υπογραφών (αντιπαραβολή με το μητρώο μελών), θα πρέπει να παραδώσουν το σύνολο των στοιχείων των υπογραφών και σε ηλεκτρονική μορφή (Excel), κάτι που θα συμβάλει και στην ταχύτερη ανακήρυξη των υποψηφίων.

(β)Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν κατά προτίμηση σε δημόσια και δημοτικά καταστήματα με βάση τους Καποδιστριακούς καταρχήν Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα των μεγάλων Δήμων. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη και οι φίλοι την ημέρα των εκλογών, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και παράλληλα να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε εκλογικά τμήματα που το 2017 είχαν ψηφίσει περισσότεροι από 250 φίλοι/μέλη, θα λειτουργήσουν επιπλέον εκλογικά τμήματα. Τα εκλογικά τμήματα θα οριστούν με ευθύνη της ΕΔΕΚΑΠ μετά από συνεννόηση με τις Ν.Ε.Σ. το αργότερο δύο εβδομάδες μετά από τη σύνοδο της ΚΠΕ και θα γνωστοποιηθούν αμέσως στην εταιρία που θα αναλάβει την υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας.

 1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάση τον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, στον οποίο θα ενσωματωθεί το μητρώο μελών του Κινήματος, ώστε να προστεθεί ειδική σήμανση δίπλα από τα μέλη του Κινήματος. Με αυτή τη δυνατότητα, κατά την αναζήτηση των ψηφοφόρων στον εκλογικό κατάλογο, θα εντοπίζονται αυτόματα τα μέλη και δεν θα χρειάζεται η συμπλήρωση νέας αίτησης μέλους/φίλου κατά την διαδικασία ψηφοφορίας, σε αντίθεση με τα νέα μέλη και όλους τους φίλους που υποχρεωτικά θα συμπληρώσουν έντυπο εγγραφής μέλους/φίλου. Για να συμμετέχει κάποιο μέλος ή φίλος του Κινήματος στην εκλογική διαδικασία, θα καταβάλει υποχρεωτικά το ποσό των τριών ευρώ (3 €) για τον πρώτο γύρο των εκλογών. Την επομένη του πρώτου και του δεύτερου γύρου των εκλογών, ο πρόεδρος του εκλογικού τμήματος οφείλει να καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα γνωστοποιηθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής, το συνολικό ποσό που έλαβε και το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε ποσό ίσο με τον αριθμό ψηφισάντων επί 3 ευρώ για τον πρώτο γύρο.
 2. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα (1) ενιαίο και θα περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων με κατάταξη κατά αλφαβητική σειρά. Θα φέρει το έμβλημα του Κινήματος Αλλαγής και την ένδειξη «Σταυρώνεται έως ένας υποψήφιος». Κατά τη διαλογή, τα ψηφοδέλτια που δεν θα φέρουν σταυρό ή οποιαδήποτε σημείωση, θα χαρακτηρίζονται ως «Λευκά». Ως «Άκυρα» θα χαρακτηρίζονται τα ψηφοδέλτια με περισσότερους από έναν σταυρούς ή/και όσα θα φέρουν οποιαδήποτε σημείωση.
 3. Η εκλογή θα διεξαχθεί με πλειοψηφικό σύστημα σε δύο γύρους. Για να αναδειχθεί από τον πρώτο γύρο νικητής, θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50.0% συν μία (1) των έγκυρων ψήφων. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό, η εκλογή θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων και νικητής/νικήτρια θα ανακηρυχθεί αυτός/ή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

Στον δεύτερο γύρο, δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλα τα μέλη/φίλοι που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία την πρώτη Κυριακή. Κατά την εκλογική διαδικασία του δεύτερου γύρου, η αναζήτηση των στοιχείων των ψηφοφόρων θα πραγματοποιηθεί από το μητρώο ψηφισάντων που θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση τού πρώτου γύρου. Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε τμήμα επιθυμούν (ίδιο ή διαφορετικό με τον πρώτο γύρο).

Ως ημερομηνία εκλογών για τον πρώτο γύρο προτείνεται η Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 και για τον δεύτερο γύρο, εφόσον χρειαστεί, η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.

 1. Προκειμένου να τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εκλογών, για την έγκαιρη οργάνωση της διαδικασίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις τα εξής:

(α) Η προμήθεια των ταμπλετών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, προκειμένου οι συσκευές να προετοιμαστούν εγκαίρως για την εκλογική διαδικασία, με την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού και της κάρτας SIM.

(β) Η αναζήτηση χειριστών/εθελοντών, με τη συμβολή όλων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 20 Οκτωβρίου 2021, ώστε, σύμφωνα με την απαίτηση της εταιρίας, να είναι επαρκής ο χρόνος για την διεξαγωγή σεμιναρίων ενημέρωσης ανά νομό και να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δύο (2) δοκιμών: η πρώτη στις 21 Νοεμβρίου 2021 και η δεύτερη (γενική δοκιμή) στις 28 Νοεμβρίου 2021, στα σημεία λειτουργίας των εκλογικών τμημάτων, προκειμένου παράλληλα να ελεγχθεί η ποιότητα σύνδεσης για να λειτουργήσει απρόσκοπτα η διαδικασία την ημέρα των εκλογών, με σκοπό τη διασφάλιση της μυστικότητας και του αδιάβλητου της ψηφοφορίας.

 1. Σε συνεργασία με τον Τομέα Απόδημου Ελληνισμού θα οργανωθούν εκλογικά κέντρα σε εκείνες τις πόλεις του εξωτερικού όπου λειτούργησαν και το 2017, με την ίδια οργάνωση που θα γίνει στην Ελλάδα και με την προϋπόθεση ότι θα παρίστανται εκπρόσωποι τουλάχιστον δύο υποψηφίων ανά εκλογικό τμήμα για λόγους διαφάνειας. 

11.Η Διευρυμένη ΕΔΕΚΑΠ:

(α) Θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων, ιδίως από τα Μ.Μ.Ε.

(β) Επιφυλάσσεται να θέσει κανόνες για τη διαφάνεια των εκλογικών δαπανών των υποψήφιων προέδρων.

 1. Σε όλη την προεκλογική περίοδο και κατά την ημέρα των εκλογών θα τηρηθούν οι κανόνες που ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και θα ενημερώνεται ο αρμόδιος για το θέμα από το Κίνημα Αλλαγής, κος Στέργιος Κωνσταντίνου.
 2. Έκαστος που προσέρχεται στην ψηφοφορία, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο μελών, στην αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου που υπογράφει αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση το καταστατικό και συναινεί στην διαχείριση των στοιχείων του καταλόγου ψηφισάντων από τον πολιτικό φορέα με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 3. Η ΕΔΕΚΑΠ αποφασίζει τη δημιουργία ιστοσελίδας με αποκλειστικό πληροφοριακό περιεχόμενο (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, παρεμβάσεις υποψηφίων, κλπ.) και ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την επικοινωνία με την Επιτροπή.
 4. Σε συνεννόηση με τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής, διασφαλίζεται η αναγκαία υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και προσωπικό για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΕΚΑΠ για την άρτια οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ,

ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Καπετανάκης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)

 

 

Αθήνα,10/10/2021

Προς: Ν.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 

1η  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σε συνέχεια της απόφασης  της από 03/10/2021 συνεδρίασης της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής για τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Ως ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη του/της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής  από τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος ορίστηκε  η Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 για τον πρώτο γύρο και για το δεύτερο γύρο (εφόσον χρειαστεί) η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το Άρθρο 28, Παρ.2 του Καταστατικού, τη διαδικασία εκλογής προέδρου από τη βάση αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ). Κατά τη διεξαγωγή των εκλογών, η ΕΔΕΚΑΠ διευρύνεται με τους εκπροσώπους των υποψηφίων προέδρων (ένα μέλος από κάθε υποψήφιο), αμέσως μετά την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων.

Προκειμένου να τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εκλογών, για την έγκαιρη οργάνωση της διαδικασίας, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις τα κάτωθι και παρακαλούμε σε άμεσες ενέργειές σας:

1) Να επιβεβαιώσετε από τους αρμόδιους φορείς,  τη διαθεσιμότητα των καταστημάτων ψηφοφορίας (εκλογικών κέντρων για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος το  2017) για τις ανωτέρω ημερομηνίες και να μας ενημερώσετε για τη διαθεσιμότητα αυτών μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021, άλλως την έγκαιρη εξεύρεση κατάλληλων χώρων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό σήμα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που θα αναλάβει την υποστήριξη του ηλεκτρονικού συστήματος διασύνδεσης των εκλογικών τμημάτων με την κεντρική βάση, καθώς και να πληρούν τα υγιεινομικά κριτήρια διεξαγωγής δια ζώσης εκλογών, ένεκα της πανδημίας του COVID-19.

Ως «Εκλογικά Κέντρα» νοούνται οι χώροι στους οποίους θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ως «Εκλογικά Τμήματα» νοούνται το σύστημα «Εφορευτική Επιτροπή» και κάλπη. Σε ένα «Εκλογικό Κέντρο» μπορεί να εγκατασταθούν ένα ή και περισσότερα «Εκλογικά Τμήματα» και αντίστοιχες κάλπες.

Προκειμένου  να αποφευχθεί ο συνωστισμός και παράλληλα να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε μεγάλα αστικά κέντρα και σε εκλογικά τμήματα που το 2017 υπήρξε μεγάλη προσέλευση φίλων και μελών του Κινήματος Αλλαγής, όπως προκύπτει από τον συνημμένο κατάλογο που σας επισυνάπτουμε, θα λειτουργήσουν επιπλέον εκλογικά τμήματα.

 

2) Να ξεκινήσει η διαδικασία εξεύρεσης  εθελοντών που θα προσφερθούν να στηρίξουν την εκλογική διαδικασία και θα στελεχώσουν  τις  εφορευτικές επιτροπές. Οι εφορευτικές επιτροπές θα είναι τριμελείς, οι οποίες θα συνεπικουρούνται από τους εκπροσώπους των υποψηφίων (ένας από  κάθε υποψήφιο) και θα αποτελούνται από τον Πρόεδρο, που θα επιδιωχθεί να είναι δικηγόρος ή ασκούμενος δικηγόρος ή Συμβολαιογράφος ή δικαστικός υπάλληλος, από τον Γραμματέα και τον χειριστή των ταμπλετών. Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε άμεσα και στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους για τη δυνατότητα εξεύρεσης δικηγόρων ή ασκουμένων δικηγόρων.

Η αναζήτηση χειριστών/εθελοντών, με τη συμβολή όλων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 25 Οκτωβρίου 2021.

Αποφασίστηκε από την ΕΔΕΚΑΠ στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής να υπάρχει από 12 Οκτωβρίου 2021 διακριτό banner  για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου με αποκλειστικό πληροφοριακό περιεχόμενο(ανακοινώσεις, δελτία τύπου, κλπ.), καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) edekap.ekloges2021@gmail.com για την επικοινωνία με την Επιτροπή.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021

 

Προς:

την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά τον Γραμματέα της ΚΠΕ, Μανώλη Χριστοδουλάκη

τα μέλη της ΚΠΕ

 

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινήματος Αλλαγής, ως το κεντρικό όργανο για την διοργάνωση των διαδικασιών εκλογής Προέδρου από τη βάση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα έκτακτα πολιτικά δεδομένα που έχουν προκύψει μετά το πρόβλημα υγείας της Προέδρου Φώφης Γεννηματά, αλλά και την απόσυρση της υποψηφιότητάς της, την γνωστοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριών νέων υποψηφίων με την ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιότητας, όπως και την από 3 Οκτωβρίου απόφαση της ΚΠΕ, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα 15 Οκτωβρίου και αποφάσισε τα εξής:

Επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι η διαδικασία εκλογής Προέδρου στο Κίνημά μας πρέπει να είναι μία ζωντανή δημοκρατική διαδικασία, ανοιχτή στην κοινωνία και προκειμένου με τα νέα δεδομένα να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την υποψηφιότητά του, αποφασίζουμε την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιότητας και υπογραφών, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Καταστατικού του Κινήματος, μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ..

Η ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα για όλους μετά τον έλεγχο των υπογραφών.

Σημειώνουμε ότι οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών είναι, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΠΕ, η Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 για τον πρώτο γύρο και εφόσον χρειαστεί,  η Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 για τον δεύτερο γύρο.

Την απόφαση διαβιβάζουμε στην Πρόεδρο του Κινήματος, στο Γραμματέα της ΚΠΕ και στα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Επίσης, την απόφαση κοινοποιούμε σε όλους τους υποψηφίους.

Σημείωση: η ανωτέρω απόφαση λήφθηκε με πλειοψηφία 10 προς 1.

 

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ, Ο Πρόεδρος,

 

Θεόδωρος Καπετανάκης

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα το απόγευμα εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί η κατάθεση των υπογραφών των υποψηφίων Προέδρων του Κινήματος Αλλαγής.

 

Υποψηφιότητες κατέθεσαν οι:

 

ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

 

83.000 πολίτες δήλωσαν την στήριξή τους στους συντρόφους που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την ηγεσία του Κινήματος, γεγονός που σηματοδοτεί την μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές της 5ηςκαι 12ηςΔεκεμβρίου.

 

Το Κίνημα Αλλαγής, η μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη δυναμώνει και θα γίνει  και πάλι πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην πολιτική ζωή της χώρας.

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) προχωρά στις προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Καταστατικού για την ανακήρυξη των υποψηφίων.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

Αθήνα,22Οκτωβρίου 2021

 

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του Κινήματος Αλλαγής

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) του Κινήματος Αλλαγής ολοκληρώνοντας την Παρασκευή 22/10/2021 στις 18:30 το απόγευμα τον προβλεπόμενο έλεγχο των υπογραφών που κατατέθηκαν για την ανακήρυξη των υποψηφίων Προέδρων του Κινήματος έως την Πέμπτη 21/10/2021 στις 18:00 διαπίστωσε τα εξής:

 1. Και οι 6 υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό και συγκεκριμένα τη συγκέντρωση υπογραφών είτε του 15% των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, είτε της συγκέντρωσης 5000 υπογραφών μελών.
 2. Με δεδομένο το γεγονός ότι μετά τη σχετική επεξεργασία και έλεγχο των υπογραφών, όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν μοναδικές υπογραφές πολλαπλάσιες του προβλεπόμενου ορίου για την ανακήρυξή τους,

αποφάσισε ομόφωνα:

 

Ανακηρύσσει ως υποψήφιους για το αξίωμα του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής τους:

ΝΙΚΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ 

ΠΑΥΛΟ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ

ΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΥΛΟ ΧΡΗΣΤΙΔΗ

Η ΕΔΕΚΑΠ καλεί τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος Αλλαγής οι οποίοι ήδη δείχνουν τη συστράτευσή τους και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, να συμβάλλουν για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των μελών και φίλων του Κινήματος, στην δημοκρατική διαδικασία εκλογής Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Η ΕΔΕΚΑΠ συνεχίζει το έργο που έχει αναλάβει σύμφωνα με το Καταστατικό του Κινήματος καθώς και την από 3/10/2021 απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για την επιτυχή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

 

 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2021

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)

 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινήματος Αλλαγής συνεδρίασε σήμερα 29 Οκτωβρίου με την συμμετοχή και των εκπροσώπων των υποψηφίων και ομόφωνα επιβεβαίωσε ότι, οι Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος θα διεξαχθούν την 5η και 12η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την από 3/10/2021 απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής (Κ.Π.Ε.).

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

 

Ο  Πρόεδρος

 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)                           

Τηλ.: 210 3665509-10, 210 3665638

Αθήνα, 15/11/2021

Α.Π. 39

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Υπεύθυνος Εκλογικού Κέντρου

Ορίζεται από τη ΝΕΣ έως την 16/11/2021 και είναι ο συντονιστής της εκλογικής διαδικασίας στο χώρο του Εκλογικού Κέντρου.

Προεκλογικά

 • Έχει υπ’ ευθύνη του τη διαθεσιμότητα του χώρου (συνεννοείται με αυτόν που μας τη διαθέτει, για κλειδιά, κλπ)
 • Φροντίζει σε κάθε ΕΤ να υπάρχουν
 • Ικανοποιητικός αριθμός εκλογικών εντύπων
 • Αν χρειάζονται πολύπριζο και μπαλαντέζα (να φτάνει μέχρι τον χειριστή)
 • Παραβάν (2)
 • Κάλπη
 • Παραλαμβάνει τις ταμπλέτες από τον Γραμματέα της ΝΕΣ και τις παραδίδει στους χειριστές τις ημέρες των δοκιμών και των εκλογών. Κάθε φορά με το τέλος τις χρήσης τους οι ταμπλέτες επιστρέφονται σε αυτόν
 • Έχει τα πακέτα ψηφοδελτίων, φακέλων, αιτήσεων και τις σφραγίδες που του έχουν σταλεί και τα παραδίδει το πρωί των εκλογών στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής

Κατά την ημέρα της εκλογής

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 • Φροντίζει ώστε όλα να είναι στη θέση τους
 • Παραδίδει στους χειριστές τις ταμπλέτες φορτισμένες
 • Παραδίδει στους Προέδρους ΕΕ τους φακέλους με τις σφραγίδες,  τα σφραγισμένα πακέτα ψηφοδελτίων, τους φάκελους και εκλογικά έντυπα

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 • Επιλύει ζητήματα τάξης εντός και εκτός του χώρου ψηφοφορίας (ουρές, αρνήσεις πληρωμής, κλπ).

Χειριστής ταμπλέτας

Επιλέγονται από τη ΝΕΣ ένας «Χειριστής» έως την 15/11/2021 και ένας «Αναπληρωτής Χειριστής» το συντομότερο δυνατόν.

Παρίσταται την ημέρα της γενικής δοκιμής στο ΕΤ που του έχει ανατεθεί, παραλαμβάνει την ταμπλέτα και ακολουθεί τις οδηγίες που συνοδεύουν την ταμπλέτα. Τελειώνοντας παραδίδει την ταμπλέτα στον υπεύθυνο του ΕΚ.

 • Την  ημέρα των εκλογών  εμφανίζεται στο ΕΤ  ένα τέταρτο τουλάχιστον πριν το επίσημο άνοιγμα της κάλπης.
  • Αφού του δώσει ο Πρόεδρος της Εφορευτικής το ΟΚ κάνει Login στο σύστημα και μαζί με τον πρόεδρο της ΕΕ ξεκινάει τη διαδικασία.
  • Κάνει τις διαπιστεύσεις με την ταμπλέτα, αναζητώντας τον ψηφοφόρο στον Εθνικό Εκλογικό κατάλογο. Αν είναι ήδη μέλος, ολοκληρώνεται τη διαπίστευση, διαφορετικά για να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου πρέπει να συμπληρώσει αίτηση μέλους ή φίλου.
 • Μόλις ο Πρόεδρος της ΕΕ δώσει το σήμα για το τέλος της διαδικασίας δίνει το σχετικό σήμα στο κέντρο.
  • Φωτογραφίζει το πρακτικό αποτελεσμάτων και το πρακτικό ταμείου και το στέλνει στο κέντρο.
  • Πληκτρολογεί τα αποτελέσματα στην ειδική οθόνη
  • Κλείνει τη διαδικασία και κάνει LOGOUT

Πρόεδρος

Επιλέγεται από τη ΝΕΣ έως την 16/11/2021.

Παρίσταται την ημέρα της γενικής δοκιμής στο ΕΤ που του έχει ανατεθεί και ελέγχει τη διαδικασία και αποστέλλει το εικονικό αποτέλεσμα

 • Την ημέρα των εκλογών εμφανίζεται στο ΕΤ του μισή ώρα τουλάχιστον πριν το επίσημο άνοιγμα της κάλπης.
  • Ελέγχει και πιστοποιεί  την παρουσία του χειριστή, του Γραμματέα και  καταγράφει τους εκπροσώπους των υποψηφίων. Εφόσον όλα είναι εντάξει προχωράει στο επόμενο βήμα.
  • Ελέγχει το υλικό, παραβάν, γραφική, ύλη,  κατάσταση ψηφισάντων (για συμπλήρωση), πακέτα ψηφοδελτίων, φακέλους,  κ.λ.π.
  • Δίνει εντολή στον χειριστή να ξεκινήσει τη διαδικασία  αφού κάνει μαζί του Login στο σύστημα.
  • Αποσφραγίζει παρουσία όσων εκπροσώπων των υποψηφίων παρίστανται τα πακέτα των ψηφοδελτίων και τον φάκελο με τη σφραγίδα
  • Εφόσον όλα τα παραπάνω είναι εντάξει ξεκινάει  επίσημα την εκλογική διαδικασία.
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
  • Ελέγχει το έγγραφο ταυτοποίησης του ψηφοφόρου
  • Του παραδίδει το ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο
  • Αφού ο ψηφοφόρος επιστρέψει από το παραβάν, σφραγίζει και μονογράφει το φάκελο, τον οποίο ρίχνει ο ψηφοφόρος στην κάλπη και του επιστρέφει την ταυτότητά.
  • Στην περίπτωση που ο ψηφοφόρος δεν εντοπιστεί στον Εθνικό Κατάλογο αναθέτει στον ΥΕΚ να επικοινωνήσει με την ΕΔΕΚΑΠ

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη παράτασης ο Πρόεδρος της ΕΕ αιτείται παράταση από την ΕΔΕΚΑΠ.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, παραλαμβάνει το ποσό των εισφορών από τον ταμία υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη και την επόμενη μέρα κάνει την κατάθεση του ποσού που έλαβε στην Τράπεζα, σε λογαριασμό που θα του έχει δοθεί από τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής.

Γραμματέας

Επιλέγεται από τη ΝΕΣ έως την 25/11/2021.

Την ημέρα των εκλογών εμφανίζεται στο ΕΚ του μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξη των εκλογών.

Παρακολουθεί τη διαδικασία και συμπληρώνει για κάθε ψηφοφόρο μετά τη διαπίστευσή του, πλήρως την «Κατάσταση Ψηφισάντων», καταγράφει τον κωδικό διαπίστευσης που του δίνει ο χειριστής της ταμπλέτας και βάζει τον ψηφοφόρο να υπογράψει στον κατάλογο αφού καταθέσει το ποσό των τριών ευρώ (μόνο την πρώτη ημέρα εκλογών).

 

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΙΣΤΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΔΕΚΑΠ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Εκλογικό Υλικό

 

Ταμπλέτες

Έχουν σταλεί από την  ΕΔΕΚΑΠ στις ΝΕΣ οι οποίες τις προωθούν στους ΥΕΚ.

Ψηφοδέλτια

Εκτυπώνονται από την ΕΔΕΚΑΠ και για τις δύο Κυριακές Εκλογών, συσκευάζονται σε σφραγισμένα πακέτα των 200 ψηφοδελτίων τα οποία αποστέλλονται στις ΝΕΣ που τα προωθούν στους ΥΕΚ.  Οι ΥΕΚ θα τα παραδώσουν σφραγισμένα στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος θα τα αποσφραγίσει παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων Προέδρον πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Φάκελοι

Η προμήθειά τους γίνεται από την ΕΔΕΚΑΠ και για τις δύο Κυριακές Εκλογών, συσκευάζονται σε πακέτα των 200 τα οποία αποστέλλονται στις ΝΕΣ μαζί με τα ψηφοδέλτια.

Αιτήσεις μελών/φίλων

Θα εκτυπωθούν από την ΕΔΕΚΑΠ και θα σταλούν μαζί με τα ψηφοδέλτια. Παράλληλα το έντυπο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΑΛ, ώστε όποιος επιθυμεί να το έχει συμπληρωμένο.

Σφραγίδες Εκλογικών Τμημάτων

Τις ετοιμάζει η ΕΔΕΚΑΠ και τις προωθεί στους ΥΕΚ μαζί με τα ψηφοδέλτια. Μία για την πρώτη Κυριακή και μία για τη Δεύτερη.

Εκλογικά έντυπα (θα υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΚΙΝΑΛ)

 1. Διαπίστευση Επόπτη Υποψηφίου (αντίγραφα βγάζουν οι υποψήφιοι)
 2. Διαπίστευση Εκπροσώπου Υποψηφίου (αντίγραφα βγάζουν οι υποψήφιοι)
 3. Κατάλογος ψηφισάντων (Πρώτη, ενδιάμεση και τελική σελίδα)
 4. Απόδειξη Απόδοσης Εισπράξεων Εκλογικού Τμήματος
 5. Πρακτικό Αποτελεσμάτων
 6. Έντυπο Ένστασης α’ βαθμού προς την Εφορευτική Επιτροπή
 7. Έντυπο Ένστασης β’ βαθμού προς την ΕΔΕΚΑΠ

 

 

Προετοιμασία χώρων

 

Ο Υπεύθυνος του Εκλογικού Κέντρου (ΥΕΚ), σε συνεργασία με τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών και τους εκπροσώπους των υποψηφίων, έχει την αρμοδιότητα/ευθύνη της διαμόρφωσης  των χώρων την παραμονή της ημέρας ψηφοφορίας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσουν τις εξής εργασίες :

 • Οριστικοποιούν την διάταξη των Εκλογικών Τμημάτων
 • Τοποθετούν στον κατάλληλο χώρο:
  • το τραπέζι αιτήσεων εγγραφής
  • το τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής με την κάλπη
  • το τραπέζι των εκπροσώπων των υποψηφίων
 • Τοποθετούν τα παραβάν
 • Τοποθετούν τις κατάλληλες σημάνσεις

Ένα Εκλογικό Κέντρο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Εκλογικά Τμήματα (που έχουν από μια Εφορευτική Επιτροπή, παραβάν και μια κάλπη)

Όπως φαίνεται στο σχέδιο της επόμενης σελίδας, ο ψηφοφόρος εισερχόμενος στο Εκλογικό Κέντρο κάνει τέσσερεις στάσεις:

 1. Στο τραπέζι “υποδοχής” εθελοντές τον βοηθούν να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής εφόσον δεν είναι μέλος.
 2. Στο τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδοντας την αίτηση εγγραφής εφόσον δεν είναι μέλος και την ταυτότητά του, γίνεται η διαπίστευσή του από το χειριστή της ταμπλέτας και η εγγραφή του στην κατάσταση ψηφισάντων από το Γραμματέα, στον οποίο καταβάλει το ποσό των 3 ευρώ (μόνο στον πρώτο γύρο των εκλογών) και υπογράφει. Μετά παίρνει από τον Πρόεδρο φάκελο και ψηφοδέλτιο.
 3. Μπαίνει πίσω από το παραβάν και ψηφίζει, βάζει το διπλωμένο ψηφοδέλτιο στο φάκελο
 4. Επιστρέφει στην Εφορευτική Επιτροπή όπου ο Πρέδρος σφραγίζει το φάκελο τον μονογράφει και ο ψηφοφόρος τον ρίχνει στην κάλπη

Παίρνει την ταυτότητά του από την Εφορευτική Επιτροπή και φεύγει.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021

 

 

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ)

Στις 5/12 και (αν χρειαστεί) στις 12/12 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου. Στις εκλογές ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Με βάση τα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού :

 • Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής.
 • Ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής ορίζονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία του, αποδέχονται το πρόγραμμά του και το παρόν καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του και στην προβολή της δράσης του.

Κατά την διαδικασία των εκλογών όποιος/α δεν είναι μέλος του Κινήματος υπογράφει αίτηση και βεβαιώνει ότι δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ακόμα συναινεί και εξουσιοδοτεί το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ για την χρήση των στοιχείων του καταλόγου ψηφισάντων με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου καθώς και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων που θα παραμένουν εντός του εκλογικού κέντρου, υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης  ή rapid test τελευταίου 48ωρου. Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

 

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ)

Η ΕΔΕΚΑΠ ενημερώνει ότι κατά την ημέρα των εκλογών της 5ης Δεκεμβρίου και αν απαιτηθεί και της 12ης Δεκεμβρίου

 1. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, ο Υπεύθυνος του Εκλογικού Κέντρου καθώς και οι Εκπρόσωποι των Υποψηφίων, όσοι δηλαδή θα είναι συνεχώς εντός του Εκλογικού Τμήματος, θα έχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου 6μήνου ή rapid test τελευταίου 48ωρου. Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους. Ο έλεγχος των απαραίτητων πιστοποιητικών στους ανωτέρω θα γίνεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής  και ο ίδιος θα επιδεικνύει το δικό του στα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
 2. Οι ψηφοφόροι θα εισέρχονται ένας-ένας στο εκλογικό τμήμα με χρήση μάσκας και αντισηπτικού. Υποχρεωτικά κατά την αναμονή τους εκτός του κέντρου θα κρατούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.
 3. Για να ελαχιστοποιηθεί  ο χρόνος παραμονής των ψηφοφόρων εντός του εκλογικού τμήματος,  κάνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους ψηφοφόρους να έχουν κατεβάσει, εκτυπώσει και συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής  Μέλους ή Φίλου από την ιστοσελίδα (site) του Κινήματος Αλλαγής.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε όλα τα χρηστικά έντυπα για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε τα χρηστικά έντυπα για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής

 

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021

 

 

Γενικές Διευκρινίσεις ΕΔΕΚΑΠ

Στις 5/12 (και στις 12/12 αν απαιτηθεί) διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στα εκλογικά τμήματα του εσωτερικού από 7:00 έως 19:00 και για τον Απόδημο:

τα εκλογικά τμήματα της Αυστραλίας από  10:00 έως 19:00 τοπική ώρα

τα εκλογικά τμήματα της Κύπρου από  9:00 έως 19:00 τοπική ώρα

τα εκλογικά τμήματα των χωρών της Ε/Ε από  9:00 έως 17:00 τοπική ώρα

τα εκλογικά τμήματα της Αγγλίας από  12:00 έως 18:00 τοπική ώρα

τα εκλογικά τμήματα των ΗΠΑ από  9:00 έως 16:00 τοπική ώρα

και στα εκλογικά τμήματα του Καναδά Μόντρεαλ από  9:00 έως 16:00 και Τορόντο 9:00 έως 14:00  τοπική ώρα.

Στις εκλογές ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος Αλλαγής. Επαναλαμβάνουμε ότι δικαίωμα ψήφου με βάση τα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού έχουν όσοι είναι μέλη ή φίλοι του Κινήματος Αλλαγής ή όσοι εγγραφούν μέλη ή φίλοι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Όσοι  είναι γεννηθέντες έως  31/12/2004 είναι εγγεγραμμένοι στους Εθνικούς Εκλογικούς Καταλόγους και ο χειριστής του tablet πληκτρολογώντας τα στοιχεία ταυτοποίησης που απαιτεί το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών αναζητά τον εκλογικό αριθμό με τον οποίο και πιστοποιείται ο ψηφοφόρος. Για την ταυτοποίησή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Όσοι είναι γεννηθέντες το 2005 (είναι δηλαδή 16 ετών) για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει εκτός από την ταυτότητα και την αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου να καταθέσουν υποχρεωτικά και εκτυπωμένο από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ πιστοποιημένο ΑΜΚΑ.

Οι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, εκτός από το έντυπο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο) θα πρέπει απαραίτητα εκτός από τη αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου να καταθέσουν και πιστοποιητικό ΑΜΚΑ από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ. Οι αλλοδαποί που μένουν στη χώρα μας υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν διαβατήριο, άδεια παραμονής σε ισχύ στη χώρα μας, πιστοποιητικό ΑΜΚΑ από την εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ και απαραίτητα εάν δεν είναι μέλη του Κινήματος να καταθέσουν αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου του Κινήματος.

Στο εκλογικά κέντρα του Απόδημου δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Εθνικό Εκλογικό Κατάλογο, οι οποίοι θα πιστοποιούνται με την ίδια διαδικασία που θα γίνεται η πιστοποίηση στα εκλογικά τμήματα του εσωτερικού και απαραίτητα εάν δεν είναι μέλη ή φίλοι θα καταθέτουν συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους ή φίλου.

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των εξόδων της εκλογικών διαδικασιών υποχρεωτικά όλοι οι ψηφοφόροι καταθέτουν το ποσό των 3 ευρώ (την 5η Δεκεμβρίου μόνο)  το οποίο εισπράττεται από το Γραμματέα της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο τέλος της διαδικασίας παραλαμβάνεται το συνολικό ποσό από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του αντίστοιχου εκλογικού τμήματος, υπογράφουν το σχετικό έντυπο παράδοσης – παραλαβής και το ποσό αυτό ο πρόεδρος το καταθέτει την Δευτέρα 6/12 σε τραπεζικό λογαριασμό που θα του γνωστοποιηθεί απο τον Γενικό Διευθυντή του Κινήματος Αλλαγής.

Γενική Επισήμανση: για να αποφευχθεί ο συνωστισμός την ημέρα των εκλογών και καθυστερήσεις για την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μέλους ή φίλου η αίτηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής και συνίσταται για όσους δεν είναι μέλη του Κινήματος η εκτύπωσή της και η συμπλήρωσή της πριν προσέλθουν οι ψηφοφόροι στα εκλογικά τμήματα.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Το Κίνημα Αλλαγής, Χαριλάου Τρικούπη 50 10680, τηλέφωνο 2103665000 και e-mail [email protected] επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την διεξαγωγή των εσωτερικών εκλογών του για την ανάδειξη του προέδρου του κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Καταστατικού του.

Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παρ. 2 περ. δ’ ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ και ειδικότερα η έκφραση του δημοκρατικού δικαιώματος μελών και φίλων για την ανάδειξη του προέδρου του κόμματος.

 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι αποκλειστικά οι εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι στο πλαίσιο υποστήριξης της πλατφόρμας που διενεργεί τις εκλογές ανάδειξης προέδρου, θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, για λογαριασμό του Κινήματος Αλλαγής. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός ΕΟΧ ή Διεθνείς Οργανισμούς.

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας αφού παρέλθει η περίοδος υποβολής ενστάσεων από οποιοδήποτε υποψήφιο.

Δεν διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Κάθε μέλος/φίλος έχει τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης Διόρθωσης Περιορισμού
Φορητότητας Διαγραφής Εναντίωσης

Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε ζήτημα που αφορά την διαχείριση των προσωπικών  δεδομένων τους, τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας του κόμματος στο [email protected].

Επίσης τα μέλη δικαιούνται οποτεδήποτε το επιθυμούν να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) για την εξέλιξη της ψηφοφορίας

Μέχρι στιγμής έχουν ανοίξει και λειτουργούν 816 από τα 819 Εκλογικά Τμήματα στην Ελλάδα (ποσοστό 99,6%) και η ψηφοφορία διεξάγεται ομαλά.

Έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Αυστραλία και αναμένεται η λειτουργία σε ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Ανακοίνωση Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) για την εξέλιξη της ψηφοφορίας

Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει στην Ελλάδα 89.000 πολίτες με ρυθμό περίπου 500 ψήφους ανά λεπτό.

Στην Αυστραλία η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Τα εκλογικά κέντρα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών άνοιξαν 1 ή 2 ώρες μετά την Ελλάδα. Στην Αμερική η ψηφοφορία δεν έχει αρχίσει ακόμα.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, αν χρειαστεί, θα δοθεί παράταση.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος
ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα, 5/12/2021

Ώρα 17:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3

Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει στην Ελλάδα 222.000 πολίτες και 2.000 στο εξωτερικό, σύνολο 224.000.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης αποφασίζεται παράταση μίας ώρας, οπότε τα Εκλογικά Τμήματα θα λειτουργήσουν ως τις 20:00.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΑ

Επειδή διαπιστώνουμε πολύ αυξημένη συμμετοχή και προσέλευση ψηφοφόρων, όπου υπάρχει έλλειψη ψηφοδελτίων θα φωτοτυπούνται αντίγραφα των ψηφοδελτίων, τα οποία θα σφραγίζονται και θα μονογράφονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και στη συνέχεια θα παραδίδονται στους προσερχόμενους ψηφοφόρους, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση που υπάρχει και έλλειψη φακέλων, και δεν υπάρχει δυνατότητα να ανευρεθούν άλλοι, τα ψηφοδέλτια θα διπλώνονται στα τέσσερα και θα σφραγίζονται και μονογράφονται στην πίσω πλευρά από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και στη συνέχεια θα ρίχνονται στη κάλπη.

Επισημαίνουμε ότι για την Περιφέρεια Αττικής υπάρχει επάρκεια ψηφοδελτίων στα γραφεία του Κινήματος Χαρ. Τρικούπη 50.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΔΕΚΑΠ εξετάζει ήδη από το βράδυ της Κυριακής της 5ης Δεκεμβρίου όλα τα ζητήματα που τέθηκαν υπ όψιν της και που αφορούν στην εκλογική διαδικασία και ειδικότερα τη μη τήρηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, των κατευθυντήριων οδηγιών της, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η ΕΔΕΚΑΠ, ως αρμόδιο όργανο ενόψει της ψηφοφορίας της 12ης Δεκεμβρίου θα εκδώσει νέα εγκύκλιο για την πιστή τήρηση των κανόνων από όλους.

Ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής των εκλογών χαιρετίζει τη μαζική προσέλευση των 271.000 μελών και φίλων του Κινήματος Αλλαγής και τους καλεί να προσέλθουν ξανά στις κάλπες την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα,10/12/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΕΔΕΚΑΠ εξετάζοντας τα παραστατικά των εκλογών του  εκλογικού τμήματος (296-03, 2ο Γυμνάσιο) στην Πάτρα, διαπίστωσε ότι ομάδα 300 ψηφοφόρων δεν κατέβαλε το αντίτιμο των 3 ευρώ που ήταν βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ψηφοφορία.

Κατόπιν αυτών καταδίκασε ομόφωνα την παραβίαση των κανόνων της ψηφοφορίας και αποφάσισε την διαγραφή τους από το μητρώο Ψηφισάντων που αποτελεί προϋπόθεση για να έχουν δικαίωμα ψήφου στην εκλογική διαδικασία της 12 Δεκεμβρίου.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Συντρόφισσες –οι,

Στις επαναληπτικές εκλογές της 12/12/21 για την ανάδειξη Προέδρου ψηφίζουν μόνο όσοι ψήφισαν στην Εκλογική Διαδικασία της 5/12/21 σε οποιοδήποτε τμήμα διευκολύνονται για την άσκηση του δικαιώματός τους.

Ο ψηφοφόρος όταν προσέρχεται στο Εκλογικό Τμήμα καταθέτει υποχρεωτικά το ατομικό του στοιχείο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), αναζητείται από τον χειριστή tablet στον εκλογικό κατάλογο που διαμορφώθηκε από τους ψηφίσαντες της 5/12/21 και όταν εντοπίζεται, διαπιστεύεται για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής θα καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην κατάσταση ψηφισάντων και θα υπογράφει. Ακολούθως, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα παραλαμβάνει το στοιχείο της ταυτοπροσωπίας και θα παραδίδει στον ψηφοφόρο το φάκελο και το ψηφοδέλτιο. Ο ψηφοφόρος θα πηγαίνει υποχρεωτικά στο παραβάν για να κάνει την επιλογή του. Επιστρέφοντας ο ψηφοφόρος από το παραβάν, ο πρόεδρος θα σφραγίζει και θα μονογράφει το φάκελο και αφού τον ρίξει στην κάλπη, θα του παραδίδει το στοιχείο ταυτοπροσωπίας και θα αποχωρεί.

Οι ψηφοφόροι κατά την εκλογική διαδικασία της 12ης Δεκεμβρίου δεν πληρώνουν κανένα ποσό.

Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση των ψηφοφόρων που διαπιστεύτηκαν στις 5/12 με ΑΜΚΑ θα γίνεται υποχρεωτικά με ΑΜΚΑ και στις 12/12. Εάν κάποιος ψηφοφόρος που δηλώνει ότι ψήφισε την πρώτη Κυριακή δεν εντοπίζεται για να διαπιστευθεί θα επικοινωνεί ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου ή κάποιος από τους εκπροσώπους των υποψηφίων με το call center του Κινήματος Αλλαγής στο τηλέφωνο 2103665040για να αναζητηθεί τρόπος πιστοποίησης του ώστε να διευκολυνθεί στην άσκηση του δικαιώματός του.

Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει εάν δεν έχει διαπιστευτεί από τον χειριστή του tablet και δεν έχει εγγραφεί και στην κατάσταση ψηφισάντων.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, είτε εξαιτίας διακοπής ρεύματος ή πτώσης του συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι αδύνατη η διαπίστευση του, θα σταματάει η εκλογική διαδικασία για όσα λεπτά χρειαστεί μέχρι να επανέλθει σε λειτουργία το σύστημα. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά μεταξύ διαπιστευμένων και ψηφισάντων το Εκλογικό Τμήμα θα ενημερώνει άμεσα πριν την Διαλογή των Ψηφοδελτίων την ΕΔΕΚΑΠ για να τους απαντήσει αν θα προχωρήσουν σε διαλογή των ψηφοδελτίων ή θα ακυρώνεται η ΚΑΛΠΗ.

Συνίσταται η προσοχή τόσο στα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όσο και στους εκπροσώπους των υποψηφίων για την πιστή τήρηση των κανόνων ώστε ν’ αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ακύρωσης Αποτελεσμάτων Εκλογικού Τμήματος.

Τόσο οι πρόεδροι της Εφορευτικής Επιτροπής όσο και οι χειριστές του tablet θα λειτουργήσουν με τους κωδικούς που χρησιμοποίησαν στις 5/12. Αυτοί οι κωδικοί θα τους προωθηθούν ξανά μαζί με οδηγίες με email από την Εταιρεία O.T.S. την Παρασκευή 10/12 καθώς και με sms υπενθύμισης το Σάββατο 11/12.

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο μέχρι το Σάββατο 11/12 το Μεσημέρι δεν έχουν λάβει είτε email είτε sms να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε το Σάββατο το Απόγευμα με την ΕΔΕΚΑΠ στα τηλέφωνα 210-3665510, 210-3665509 και 210-3665638 για να τους χορηγηθούν οι Κωδικοί Πρόσβασης στο σύστημα.

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα, 12/12/2021

1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12/2021

 

 1. Δεν ψηφίζει κανείς στη σημερινή εκλογική διαδικασία εάν δεν βρίσκεται το ονοματεπώνυμό του, μετά από αναζήτησή του στο tablet.
 2. Στην περίπτωση που προσέρχεται εκλογέας και δηλώνει ότι άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα στον α΄γύρο και ΜΟΝΟΝ ΕΚΕΙ, και εφόσον προκύπτει ότι από την κατάσταση των ψηφισάντων έχει πράγματι ψηφίσει στις 5 Δεκεμβρίου, τότε κυκλώνεται το όνομά του στην παλιά κατάσταση της 5ης Δεκεμβρίου και ψηφίζει. Η κατάσταση αυτή επισυνάπτεται στο πρακτικό εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. Επίσης στο πρακτικό αναγράφονται όλες οι παρόμοιες περιπτώσεις.
 3. Αυτονόητο είναι ότι ο αριθμός των ψηφισάντων στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας πρέπει να είναι ίδιος με όσους ψήφισαν συνολικά.
 4. Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων μπορούν να λάβουν αντίγραφα των καταστάσεων ψηφισάντων ανά τμήμα για λογαριασμό του υποψηφίου και μόνο.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2021

 

Ανακοίνωση ΕΔΕΚΑΠ

 

H ΕΔΕΚΑΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του β’ γύρου των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής στο 95,37% της ενσωμάτωσης των ψήφων. Έλαβαν Νίκος Ανδρουλάκης 67,9% (132.706 ψήφοι) και Γιώργος Παπανδρέου 32,1% (62.748 ψήφοι).

 

Η ΕΔΕΚΑΠ συγχαίρει τον καινούργιο Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη.

 

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Ο  Πρόεδρος

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Πατήστε στην εικόνα για να κατεβάσετε το αναλυτικό pdf με όλες τις τοποθείες.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.