ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

“Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις”.

 

ΘΕΜΑ: “Επανένταξη οφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις”

——————————-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις των άρθρου 1 του Νόμου 4321/2015 δόθηκε η δυνατότητα να ρυθμιστούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση,  Συγκεκριμένα προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, που φτάνουν έως 100% κατά την εφάπαξ καταβολή, ενώ ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων τμηματικής καταβολής κυμαίνεται από 2 έως 100. Με το άρθρο 4 του ίδιου νόμου δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 1 και μη βεβαιωμένων οφειλών. Ταυτόχρονα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28 του ίδιου νόμου δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα διαλαμβανόμενα στον ανωτέρω νόμο.

 

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών στη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάχθηκαν κατά προσέγγιση 937.000 οφειλέτες, κυρίως φυσικά πρόσωπα με το συνολικό ποσό που εντάχθηκε στη ρύθμιση να ανέρχεται στα 6,2 δις ευρώ. Εξαιτίας όμως της παρατεταμένης κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει τη χώρα και των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, διαπιστώνεται ότι αυξάνεται ο αριθμός των πολιτών και των επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεων τους και της συσσώρευσης ανείσπρακτων βεβαιωμένων οφειλών. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία (1/4/2016) τα ληξιπρόθεσμα χρέη στη φορολογική Διοίκηση ανέρχονται στο ύψος των 87,7 δις ευρώ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία στα 29 δις ευρώ. Από τους 135.000 οφειλέτες που ενέταξαν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στην εν λόγω ρύθμιση, μόνο 55.000 έχουν καταφέρει να τη διατηρήσουν. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την επιβολή των capital controls, καθώς σημαντικός αριθμός οφειλετών αντιμετώπισε ουσιαστικά προβλήματα στην καταβολή οφειλόμενων ποσών -λόγω αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων Τραπεζών – Ασφαλιστικών Ταμείων – Γ.Γ.Δ.Ε.- με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί πλήθος εσφαλμένων πληρωμών μέσω υπηρεσιών web banking των τραπεζών. Πολλοί από τους εν λόγω οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωμα να διατηρήσουν τη ρύθμιση, αφού δεν κατάφεραν να καταβάλουν ορθά και εμπρόθεσμα τα απαιτητά ποσά.

 

Για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών και με δεδομένη την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην οικονομία και τις συναλλαγές εξαιτίας της επιβολής των capital controls, προτείνεται η παροχή προθεσμίας στους οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν. 4321/2015 , από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την πληρωμή χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση επιτοκίου ή τη ρύθμιση των οφειλόμενων δόσεων, ώστε να συνεχίσουν την αποπληρωμή των οφειλών τους σύμφωνα με τον ν. 4321/2015, υπό την προϋπόθεση καταβολής των δόσεων που παρέλειψαν εντός της προθεσμίας αυτής ή της υπαγωγής των ποσών που αντιστοιχούν στις δόσεις που παρέλειψαν σε νέα ρύθμιση η οποία είναι εν ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες (πάγιες) διατάξεις.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού “Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις” προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο ……

«Οφειλέτες οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 28 του  ν. 4321/2015 και παρέλειψαν οφειλόμενες δόσεις μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, με αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις των άρθρων 8 στοιχ. α’ και 28 παρ. 13α στοιχ. α’ & παρ. 13β στοιχ. β’ του ν. 4321/2015, δύνανται έως την 31/08/2016 να καταβάλλουν τα ποσά των δόσεων που παρέλειψαν χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση επιτοκίου ή να υπαγάγουν τα ποσά που αντιστοιχούν στις δόσεις που παρέλειψαν σε νέα ρύθμιση η οποία είναι εν ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η καταβολή ή η ρύθμιση των ποσών των οφειλόμενων δόσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται για τους ανωτέρω οφειλέτες την επανένταξη των οφειλών τους στη ρύθμιση του ν. 4321/2015».

 

Αθήνα, 9/6/2016

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Γιάννης Κουτσούκος

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κρεμαστινός

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιάννης Μανιάτης

Μιχάλης Τζελέπης