ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Εκλογής Νομαρχιακής Επιτροπής (Ν.Ε.), Νομαρχιακής Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης (Ν.Ε.Κ.Α.Π.), Νομαρχιακής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου (Ν.Ε.Ο.Ε.) και Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.).

 

Συντρόφισσες, σύντροφοι

 

Η εγκύκλιος αυτή περιγράφει το σύνολο των διαδικασιών εκλογής των οργάνων του Κινήματος (Ν.Ε. –  Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. – Σ.Ε.).

 1. Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, από 09:00 μέχρι 19:00.
 1. Όλα τα ανωτέρω όργανα εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία.
 1. Εκλογές για Ν.Ε. διεξάγονται σε όλες τις υφιστάμενες Ν.Ε., πλην των νησιωτικών συμπλεγμάτων Κυκλάδων – Δωδεκανήσου, όπου θα υπάρχουν Δημοτικές Οργανώσεις και η Νομαρχιακή θα αποτελείται από τους Γραμματείς και Αναπληρωτές Γραμματείς των Δ.Ο. Απ’ αυτούς θα εκλέγεται ο Συντονιστής και Αναπληρωτής Συντονιστής της Ν.Ε. Κυκλάδων, Βορείου και Νοτίου Δωδεκανήσου.
 1. Σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα συγκροτείται και σε περιφερειακό επίπεδο. Ο συντονιστής εκάστης περιφερειακής επιτροπής συμμετέχει αυτοδίκαια στο περιφερειακό συντονιστικό όργανο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

Κατ’ αντιστοιχία, συγκροτείται νομαρχιακό συντονιστικό όργανο της Συμπαράταξης στο οποίο θα συμμετέχουν ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ και ο αντίστοιχος Γραμματέας ή Συντονιστής από τη ΔΗΜ.ΑΡ. και τις Κινήσεις Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία.

 1. Οι υποψηφιότητες για Ν.Ε. – Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. αναγράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
 1. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα σε περισσότερα του ενός οργάνου.
 1. Την ευθύνη για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας έχει η Ν.Ε. σε συνεργασία με το κλιμάκιο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής (Τ.Ο.Π.), που αποτελείται από το μέλος της Γραμματείας Οργανωτικού και ένα μέλος Κ.Π.Ε. το οποίο έχει επιφορτισθεί με την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών στο νομό.
 1. Μέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου πραγματοποιούνται σ’ όλους τους Νομούς Νομαρχιακές Συνελεύσεις με θέματα:
 • Πολιτική Ενημέρωση
 • Απολογισμός – Προγραμματισμός Ν.Ε.
 • Έγκριση Εφορευτικών Επιτροπών
 1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 21׃ Υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο τα πιστοποιημένα από την Ε.Κ.Α.Π. μέλη του ΠΑΣΟΚ (νέες εγγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 21:00 – η ολοκλήρωση της πιστοποίησης του μητρώου από την Ε.Κ.Α.Π. θα γίνει μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 21:00) και οι υποψηφιότητες κατατίθενται αυτοπροσώπως στις κατά τόπους Ν.Ε. ή στα γραφεία του Κόμματος (Ε.Κ.Α.Π) και σε ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης που θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Κ.Α.Π. και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΠΑΣΟΚ.

Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι υποψηφιότητες που θα έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την ανωτέρω προβλεπόμενη χρονική προθεσμία (22/06/2016 και ώρα 21:00), ανεξάρτητα του τρόπου και του τόπου που υπεβλήθησαν (Ν.Ε. / Ε.Κ.Α.Π. / ηλεκτρονικά).

 1. Οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών είναι οι έδρες των Καλλικρατικών Δήμων.

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα διεξαγωγής εκλογών και σε επίπεδο πρώην Καποδιστριακού Δήμου, μετά από πρόταση της αντίστοιχης Ν.Ε. και σύμφωνη γνώμη του κλιμακίου του Τ.Ο.Π. και της Ε.Κ.Α.Π.

Κατά τον ίδιο τρόπο κρίνεται και η δημιουργία περισσοτέρων δομών σε επίπεδο Δ.Ο. απ’ αυτές των Καλλικρατικών Δήμων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται κατά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

 1. Στη διαδικασία της Νομαρχιακής Συνέλευσης συγκροτείται η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από 3 μέλη και έχει την ευθύνη συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Οργανώσεων.

Κατ’ ανάλογο τρόπο, συγκροτούνται οι Δημοτικές Εφορευτικές Επιτροπές, αποτελούμενες από 3 μέλη, ευθύνη των οποίων είναι η διενέργεια των εκλογών κατά Δήμο – Διαμέρισμα για την ανάδειξη Ν.Ε. – Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. – Σ.Ε.

Οι εφορευτικές επιτροπές επιλέγουν τον συντονιστή τους. Στις εφορευτικές επιτροπές δεν μετέχουν μέλη υποψήφια για τα προς εκλογή όργανα.

Η αξιοποίηση έμπειρων και ικανών στελεχών, που μπορούν ν’ ανταποκριθούν στο σημαντικό αυτό έργο, αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας.

Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία αυτών των διαδικασιών θα πρέπει να είναι μέλημα όλων των μελών.

Τα μέλη όλων των εφορευτικών επιτροπών θα πρέπει να έχουν σταλεί στην Ε.Κ.Α.Π. έως και το Σάββατο 18/06 και ώρα 20׃00. Αν διαπιστωθεί από την Ε.Κ.Α.Π. ότι τα μέλη δεν συμπληρώνονται ή δεν είναι ενήμερα, τότε η διαδικασία θα αναβάλλεται.

 1. Στο σύνολό της η εκλογική διαδικασία, από τον αρχικό έλεγχο της κάλπης μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων, γίνεται στον ίδιο και μόνο χώρο. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την τήρηση όλων των κανόνων της εκλογικής διαδικασίας (μυστικότητα, κ.λ.π.), σύμφωνα με το πρότυπο των εθνικών εκλογών.
 1. ΜΗΤΡΩΟ

α) Από την 28/5 το υπάρχον μητρώο έχει δοθεί με ευθύνη της Ε.Κ.Α.Π. στις Ν.Ε. & Δ.Ο. για παρατηρήσεις ως προς τα ονόματα που περιλαμβάνει & τυχόν ελλείψεις. Όλα τα στοιχεία συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από την Ε.Κ.Α.Π. μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 21:00.

β) Από την 2/6 μπορούν να κατατίθενται αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στις κατά τόπους Ν.Ε., στα γραφεία του Κόμματος (Ε.Κ.Α.Π.), στο φαξ (2103665015) και στο email (2016ekap@gmail.com) της Ε.Κ.Α.Π. και στην ηλεκτρονική φόρμα καταχώρησης που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Κινήματος. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 21׃00.

γ) Η Ε.Κ.Α.Π. πιστοποιεί το μητρώο μέχρι και την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 21:00.

 1. Τα μέλη κατά την ψηφοφορία επιδεικνύουν υποχρεωτικά την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους (Διαβατήριο, Άδεια οδήγησης, Βιβλιάριο υγείας).
 1. Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, που κατά την εκλογή συνέδρων ή Προέδρου το Μάιο και Ιούνιο του 2015 εγγράφηκαν σε καταστάσεις Τομεακών Οργανώσεων Επιστημόνων, Συνδικαλιστικού (Δημόσιος – Ιδιωτικός τομέας) ή Ετεροδημοτών, θα ψηφίσουν στις οργανώσεις όπου αντιστοιχεί η διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Όλα τα πιστοποιημένα μέλη ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στις Οργανώσεις όπου είναι εγγεγραμμένοι.

 1. Κάθε μέλος που ψηφίζει καταβάλλει το ποσό των €3. Τα €2 από τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στις Οργανώσεις όπου στεγάζονται σε κτιριακές υποδομές και το €1 στις κεντρικές ανάγκες του Κινήματος, ενώ στις υπόλοιπες των περιπτώσεων το σύνολο θα πηγαίνει για τις κεντρικές ανάγκες του Κινήματος.

Εφόσον δεν στεγάζεται η Ν.Ε., αλλά υπάρχει κτιριακή υποδομή σε Δ.Ο. που υπάγεται ή υπάγονται σ’ αυτή, τότε μένουν στη / στις Δ.Ο. τα €2 από τα μέλη που ψηφίζουν σ’ αυτή / αυτές και καλύπτονται από τα υπόλοιπα χρήματα που αντιστοιχούν στην Ν.Ε. τυχόν οικονομικές οφειλές που υπάρχουν μέχρι και τον μήνα Ιούνιο 2016.

Εφόσον, μετά την κάλυψη των οφειλών, υπάρχει πλεόνασμα, αυτό μεταφέρεται για τις κεντρικές ανάγκες του Κινήματος.

Προσοχή! Εφόσον δεν κατατεθεί το ακριβές αντίτιμο στο Κόμμα και δεν πιστωθεί το υπόλοιπο ποσό στην Ν.Ε. δεν θα επικυρώνεται το αποτέλεσμα. Δεν θα υπάρξει καμία εξαίρεση για κανένα μέλος από την υποχρέωση καταβολής του ανωτέρω ποσού.

Τονίζεται ότι το τίμημα αυτό δεν αποτελεί την ετήσια συνδρομή, αλλά καλύπτει τρέχουσες ανελαστικές οικονομικές ανάγκες. Η επιλογή αυτή απορρέει από την ασφυκτική αναγκαιότητα εξεύρεσης οικονομικών πόρων, που οδηγεί στην προσπάθεια εμπέδωσης της κουλτούρας τήρησης των ελάχιστων οικονομικών υποχρεώσεων των στελεχών και μελών έναντι του Κινήματος.

 1. Ποσοστώσεις: Για τα εκλεγόμενα όργανα (Ν.Ε. – Ν.Ε.Κ.Α.Π. – Ν.Ε.Ο.Ε. – Σ.Ε.) ισχύουν τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 13-14 του καταστατικού.
 1. Η σταυροδοσία για την εκλογή των μελών των οργάνων ορίζεται σε έναν (1) σταυρό προτίμησης.
 1. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται το πολύ μέχρι 1 ώρα μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων και κρίνονται εκείνη την ώρα από την Εφορευτική Επιτροπή.
 1. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς των Δημοτικών Εφορευτικών Επιτροπών, τη σύνταξη, υπογραφή και σφράγιση των πρακτικών και πάντως το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας, εκδίδεται πρακτικό με την τελική σύνθεση εκλεγμένων οργάνων και αποστέλλεται μαζί με τις καταστάσεις ψηφισάντων στη Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία μετά τη συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων ανακηρύσσει τη σύνθεση των Νομαρχιακών Οργάνων και αποστέλλει στην Ε.Κ.Α.Π., που είναι αρμόδια για την πιστοποίηση του συνόλου των εκλογικών διαδικασιών, τα πρακτικά μαζί με τις καταστάσεις ψηφισάντων.

Χωρίς την αποστολή των παραπάνω, τον έλεγχο και την πιστοποίησή τους απ’ την Ε.Κ.Α.Π.,  κανένα όργανο δεν μπορεί να θεωρείται νομιμοποιημένο.

 1. Οι Ν.Ε. εκλέγουν 7μελές, 9μελές ή 11μελές όργανο, ανάλογα με τον αριθμό των μελών που εμφανίζονται στο πιστοποιημένο μητρώο. Ο τελικός αριθμός των μελών θα οριστεί με κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Κ.Α.Π.
 1. Στις Δημοτικές – Διαμερισματικές Οργανώσεις εκλέγονται για τις Σ.Ε. από 3 έως 5 μέλη.

Οι Ν.Ε.Κ.Α.Π. και οι Ν.Ε.Ο.Ε. θα είναι 3μελείς.

 1. Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται στο 1/3 των τακτικών μελών. Οι διατάξεις των άρθρων 13-14 του καταστατικού ισχύουν και για τα αναπληρωματικά μέλη.
 1. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία θα δοθούν με κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Κ.Α.Π., η οποία και έχει την αποκλειστική ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

 

Επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης της θητείας σας και των επικείμενων εκλογών, θέλω να απευθύνω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους Γραμματείς ή εκτελούντες χρέη Γραμματέα όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, καθώς και στα μέλη των Νομαρχιακών και των συντονιστικών των Δημοτικών & Διαμερισματικών Οργανώσεων, που δώσατε τον αγώνα για να σταθεί το Κίνημα όρθιο στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015.

Αν δεν υπήρχατε εσείς, που με ανιδιοτέλεια και προσωπικές θυσίες κρατήσατε το Κίνημα στα δύσκολα, σήμερα δεν θα συζητάγαμε για τις προοπτικές που ανοίγονται για να καταστεί η Προοδευτική Παράταξη ξανά πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων.

Στην προσπάθεια που κάνει το Κίνημα να ισχυροποιηθεί δια της ανασυγκρότησής του για να μεγαλώσει η κοινωνική απήχηση της Συμπαράταξης, δεν χωράνε οι παθογένειες και οι στρεβλώσεις προηγούμενων χρόνων.

Αυτό που πρέπει να διασφαλισθεί με κάθε τρόπο και κάθε κόστος, είναι το αδιάβλητο της διαδικασίας και η συμμετοχή σε αυτή όλων των υποψηφίων και των ψηφοφόρων που πραγματικά στηρίζουν το Κίνημα και επιθυμούν να συμβάλουν στην επαναφορά του σε θέση πρωταγωνιστή στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό.

Ως εκ τούτου, καλώ όλους εσάς, που «βάλατε πλάτη» στα δύσκολα, αλλά και όλα τα ενεργά μας μέλη, όπως θέσετε υποψηφιότητα για να αναλάβετε την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των οργανώσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ΠΑΣΟΚ, τη βιτρίνα και το δίαυλο επικοινωνίας του με τις τοπικές κοινωνίες.

Και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε ο ρόλος των οργάνων να είναι αναβαθμισμένος, συμβατός με όσα προβλέπονται στο καταστατικό και στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους και ότι θα έχουν λόγο επί παντός επιστητού σε ότι αφορά το χωρικό τομέα δράσης τους.

Γιατί είναι αδιανόητο να ζητάς από τα απλά μέλη του Κινήματος να βάλουν ανιδιοτελώς πλάτη στην προσπάθεια και σε κρίσιμες αποφάσεις, να τους αφήνεις στο περιθώριο.

Κι αυτό θα το δείτε στην πράξη.

 

Με συντροφικούς χαιρετισμούς,

 

Στέφανος Ξεκαλάκης

Γραμματέας Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ